Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II OZ 1102/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-10

Sądu wniósł skarżący, domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu skarżący podniósł, że zwrócił się do Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi, stąd...
), zwanej dalej 'p.p.s.a.'., W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż skarga może zostać wniesiona skutecznie w terminie 30 dni od daty doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie...

II SA/Op 508/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-30

, że postanowieniem z dnia 30 stycznia 2015 r. Kolegium odmówiło mu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od tego aktu, gdyż uznało, że decyzje o zwrocie świadczeń...
r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie...

II SA/Kr 1319/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-13

lipca 2011 r. Stowarzyszenie '[...]' zwróciło się o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy. Z uwagi na zamieszczenie błędnego pouczenia...
zwrócił z zapytaniem do służb, którym takie abonamenty zostały wydane, o możliwość ujawnienia wnioskowanych informacji, odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym...

II SAB/Lu 51/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-06

do udzielenia wnioskowanej informacji w określonym terminie z równoczesnym stwierdzeniem, że bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym...
skargę na bezczynność organów w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a p.p.s.a., zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności...

II SAB/Lu 147/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-06

czynników'. Wskazał, iż kwotę tę wnioskodawca winien uiścić w terminie 14 dni na konto ZO PZŁ., W dniu 9 października 2013 r. P. G. - redaktor naczelny dziennika 'Ł...
września 2013 r. traktować jako odmowę udzielenia informacji w trybie Prawa prasowego, skargę należałoby uznać za spóźnioną, tj. złożoną po terminie., W piśmie z dnia 4...

IV SAB/Gl 58/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-24

szkoły i placówki oświatowe w T., w związku z przegranymi przez dyrektorów szkół procesami sądowymi, dotyczącymi przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników...
udostępnienia przetworzonej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego., Wskazał, że jeżeli wnioskodawca terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży...