Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 260/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-09

w W. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia [...] lipca 2001...
o przywrócenie terminu do jego wniesienia złożyły A. S., B. S., K. K., A. R., M. P. oraz S. S., Postanowieniem z dnia [...] września 2006 r. nr [...] Kolegium odmówiło przywrócenia...

I SA/Wa 1300/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-20

Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w W. postanowieniem z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] utrzymało w mocy własne postanowienie z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

I SA/Wa 2090/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-27

Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. I. Stan faktyczny, 1. Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia [...] września 2009 r. nr [...], po zapoznaniu się z wnioskiem M. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne...

I SA/Wa 2075/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-18

. nr [...] odmawiającej przywrócenia terminu na złożenie wniosku o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości [...] położonej przy ul. [...] (dawniej...
. Ponadto podniesiono, iż podanie o przywrócenie terminu nie zawiera wskazania okoliczności dowodów stwierdzających, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy...

I SA/Wa 1693/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-11

prośba o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Jednocześnie w piśmie tym organ podniósł, że jeżeli jest to prośba o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...
. wskazała, że odwołanie z dnia 30 kwietnia 2004 r. należało potraktować, jako prośbę o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Jednocześnie w piśmie tym, przedstawiła...

I SA/Wa 1593/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-10

[...] postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia [...] listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił...
postanowienia został skarżącemu doręczony 30 listopada 2007 roku., W dniu 27 grudnia 2007 roku skarżący wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

I SA/Wa 1064/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-22

nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej W. z dnia [...] maja 1951 r., nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa...
1948 r. wniosek (datowany [...] grudnia) o przyznanie własności czasowej do gruntu w/w nieruchomości oraz podanie o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku...

I SA/Wa 1794/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla...
w W. postanowieniem z dnia [...] września 2006 r. nr [...] po rozpoznaniu wniosku A. S., S. S., B. S., K. K., A. R. i M. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

I SA/Wa 122/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Samorządowe...
[...], uregulowanego w KW nr [...]., H. B., J. Z., Z. M., M. N., K. D. i R. W. wnieśli od powyższej decyzji odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

I SA/Wa 1078/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-13

Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie...
Odwoławczego w W. z [...] marca 2007 r. nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   24