Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Sz 463/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

[...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza...
., W dniu 20 marca 2017 r. A. A. nadała w urzędzie pocztowym odwołanie od decyzji Burmistrza D. z dnia [...] r., nr [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia...

I SA/Wa 1794/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-13

z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] czerwca 2019 r...
., nr [....], Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po rozpatrzeniu wniosku [...][...] (dalej jako skarżąca) o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, odmówił...

I OSK 306/12 - Wyrok NSA z 2013-07-30

na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia podania o wznowienie postępowania 1...
Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. nr [...] w sprawie ze skargi J.W. i J.W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia podania o wznowienie...

I SA/Wa 588/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

Państwa z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego oddala...
[...] października 2015 r., nr [...], odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego postanowieniem Wojewody [...] z [...] czerwca 2009 r...

I SA/Wa 1296/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-28

i Administracji z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] kwietnia 2019...
r., nr [...], Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówił A. B. (dalej jako skarżący) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody...

I SA/Wa 3067/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-31

z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Ministra...
. Z. (Skarżący) odmówił Skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego z 28 czerwca 2021 r. nr 2, odmawiającej potwierdzenia, że Skarżącemu...

II SA/Lu 184/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-26

Odwoławczego z dnia [...]., znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] r. [...] Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu wniosku J. D. na podstawie art. 59 § 2 w związku z art. 58 § 1 i § 2 k.p.a. odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Lu 148/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-13

się o uchybieniu terminu dopiero z zaskarżonego postanowienia oraz poprzez niewyznaczenie skarżącej 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia spornego wniosku...
strony o uchybieniu terminu i poinformowanie jej, że ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 30 dni od ustania przyczyny uchybienia. W niniejszej sprawie...

II SA/Lu 149/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-13

dowiedziała się o uchybieniu terminu dopiero z zaskarżonego postanowienia oraz poprzez niewyznaczenie skarżącej 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia...
zawiadomienia strony o uchybieniu terminu i poinformowanie jej, że ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 30 dni od ustania przyczyny uchybienia. W niniejszej...

OSK 568/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

administracyjnego postanawia 1) odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października...
, do którego nie mają zastosowania przepisy o przywróceniu terminów., Dlatego wniosek jako niedopuszczalny podlegał odrzuceniu ze zwrotem uiszczonego wpisu /art. 88, 232...
1   Następne >   +2   +5   +10   13