Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

I OSK 2912/15 - Wyrok NSA z 2017-08-10

Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 11 czerwca...
Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku., W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji...

I OZ 679/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-17

brakujących jej odpisów., W dniu 15 kwietnia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek G. S. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków...
bez jej winy., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 8 maja 2008 r. odmówił skarżącej przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych...

I OZ 770/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-15

przywrócenia terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości...
nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odmówił J. M. przywrócenia terminu do złożenia skargi...

I SA/Wa 1674/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Filharmonii [...] w W. o przywrócenie terminu do prawidłowego uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] sierpnia 2007...
roku , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego postanawia odmówić przywrócenia terminu do prawidłowego uiszczenia wpisu od skargi...

II GPP 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-14

bezpośrednio do WSA w Lublinie wniosek pełnomocnika strony - R. C. o przywrócenie terminu do złożenia skargi., Sędzia sprawozdawca zarządzeniem z dnia 11 stycznia 2007 r...
odpowiedź na powyższy wniosek o przywrócenie terminu domagając się jego oddalenia i podnosząc, że skarżona uchwała została już uchylona a ponadto, że skarżący nie wykazał...

II SA/Op 198/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-11-20

, gdyż w chwili jego otrzymania przebywał za granicą., Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2008 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu odmówiło przywrócenia terminu...
. Ponadto wskazano, iż wobec odmowy przywrócenia terminu sprawa nie może zostać rozpatrzona merytorycznie., W skardze na postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu...

IV SA/Po 839/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-20

od dokumentu pełnomocnictwa w kwocie 204 zł (17 zł ( 12). Nadto w skardze został zawarty wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia ze wskazaniem, że Skarżący nie mieli...
/Po 839/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odmówił Skarżącym przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Na skutek ich zażalenia, Naczelny Sąd Administracyjny...

I OZ 798/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

zażalenie skarżącej na postanowienie tego Sądu z dnia 24 stycznia 2008 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku. W uzasadnieniu...
na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym...

II SA/Sz 653/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-29

. Termin ten upłynął bowiem w dniu [...] r., Z uwagi na to, iż we wniesionym odwołaniu strona nie przedstawiła prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...
Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dodatkowej opłaty rocznej za niezagospodarowanie...

III SA/Kr 663/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-11

nie podejmuje w rozsądnym terminie formalnych działań prawnych zmierzających do przywrócenia swojego pobytu w miejscu zameldowania (por. wyrok WSA w Poznaniu z 21 lipca...
zainteresowany (w niniejszej sprawie skarżąca) może i chce podejmować próby przywrócenia zamieszkiwania, usunięcia skutków zastosowania przymusu, likwidacji stanu...
1   Następne >   3