Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Rz 302/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-08-10

Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2021 r. nr SKO.4163/20/2021 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - skargę oddala - Skarżonym...
postanowieniem z 10 grudnia 2021 r. nr SKO.4163/20/2021 Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Rzeszowie odmówiło K. S., i Z. S. przywrócenia terminu do wniesienia wniosku...

I OZ 835/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-14

wniosków W. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W. W. na uchwałę Rady Gminy O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wszczęcia...
2007 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sąd I instancji wskazał, że w myśl art. 86 i 87 ustawy z dnia 30...

I OSK 1707/15 - Wyrok NSA z 2016-04-26

o przywrócenie terminu do złożenia ww. wniosku. W uzasadnieniu podniosła, że decyzja z dnia [...] czerwca 1993 r. zawierała błędne pouczenie, iż przysługuje na nią skarga...
się do organu z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy., Minister Infrastruktury postanowieniem z dnia [...] lipca 2011 r...

II SA/Ol 899/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-12-01

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu- przywrócenia terminu do złożenia...
co do istoty. W odniesieniu do postanowień o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie opłaty właściwość zachowuje sąd administracyjny (wyrok Naczelnego...

III SAB/Po 2/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-05

. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od aktu nadania własności ziemi I. zobowiązuje Wójta Gminy...
lutego 1999 roku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Gminy w [...] z dnia [...], nr [...], celem rozpatrzenia, II. zasądza od Wójta Gminy...

I OSK 339/11 - Wyrok NSA z 2012-02-02

[...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 19...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania. Wojewoda Łódzki decyzją z [...] maja 2009 r. nr [...] uchylił decyzję Prezydenta i przekazał mu sprawę...

I OSK 1141/15 - Wyrok NSA z 2017-02-28

. na postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa...
., J. S. i M. S. na postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wyrażenia...

II SAB/Łd 136/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-09

ze skargi 'A' Spółki z o. o. z siedzibą w J. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie...
w J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia...

I OSK 876/07 - Wyrok NSA z 2008-06-12

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku dotyczącego aktualizacji opłaty rocznej z tytułu...
postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku dotyczącego aktualizacji opłaty rocznej...

II SA/Gd 596/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-27

skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. J. S. w dniu 28 kwietnia 2010 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na uchwałę Rady Gminy...
do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skarżący wskazał, iż pismem z dnia 13 maja 2009 r. wezwał Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   28