Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X
  • Skarżony

II SA 892-894/89 - Wyrok NSA z 1989-10-02

jednocześnie o przywrócenie terminu do wniesienia tego odwołania., Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki gruntami Urzędu Wojewódzkiego w K. postanowieniem z dnia 13 maja...
1988 r. oddalił wniosek Kopalni o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Gminy G. z dnia 24 grudnia 1987 r., po czym decyzją z dnia 13 maja 1988...

I SA/Ka 2513/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-26

i oba podmioty zawarły stosowne umowy, które przewidywały sposób, termin i koszt naprawienia szkód. Przewidziano, że Spółka we własnym zakresie doprowadzi...
do przywrócenia stanu poprzedniego, a następnie obciąży kosztami tych czynności sprawcę szkód przez wystawienie faktur. Organ podatkowy ustalił, że faktury takie, opiewające...

SA/Ka 9/88 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-04-20

. Orzeczeniem z dnia 22 stycznia 1984 r. rep. nr I-2068-65/939/84 Okręgowa Komisja do Spraw Szkód Górniczych w G. ustaliła, że wymieniona kopalnia w terminie do końca 1985 r...
prawa górniczego, strony nie odwołały się. Jeszcze przed upływem terminu do wykonania powyższego orzeczenia Kopalnia S. wystąpiła wnioskiem z daty 16 października 1985 r...

SA/Ka 737/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-02-09

odwoławczej komisji za pośrednictwem okręgowej komisji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji'. Abstrahując od zawartych w tym przepisie niekonsekwencji, wynikających...
w środowisku, w obiektach i urządzeniach położnych na terenach górniczych, przez prowadzenie odpowiedniej profilaktyki w terminie technicznie możliwym i gospodarczo...