Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

IV SA/Wa 3054/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Geodety Kraju z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
i Kartograficznego Województwa [...] (dalej również: WINGK) z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty...

IV SA/Wa 2966/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-03

Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę...
Postanowieniem z dnia [...] września 2016 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] (dalej: 'SKO') po rozpatrzeniu wniosku J. N. i M. N. o przywrócenie terminu...

III SA/Łd 1234/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-22

2001 r., Pismem z dnia 23 września 2015 r., B. i Z. K. złożyli wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od powyższej decyzji., W uzasadnieniu postanowienia...
art. 58 Kpa, zgodnie z którym w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy...

IV SA/Wa 1659/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. R. o przywrócenie terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie ze skargi W. R. na odmowę przyjęcia zgłoszeń pracy...
geodezyjnej przez Prezydenta W. postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Postanowieniem z dnia 18 stycznia...

II SA/Op 409/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-08

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 27 maja 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie rozgraniczenia...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 27 maja 2015 r., nr [...], odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Lubsza z dnia 16...

II SA/Sz 17/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-26

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym...
z późn. zm.), dalej: 'Pgik', po rozpatrzeniu wniosku Spółki A, reprezentowanego przez M. J., dalej : 'strona' lub 'Spółka', o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

I OSK 757/07 - Wyrok NSA z 2008-05-07

w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2007 r., sygn. akt III SA...
[...], nr [...], w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wyrok wydany został w następujących okolicznościach sprawy., Wskazanym powyżej...

II SA/Rz 1169/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-06-22

skarżącego T. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2011 r., sygn. akt II...
., nr [...] w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków - p o s t a n a w i a - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. II SA/Rz 1169/10, U Z A S A D N I E N I E...

IV SA/Wa 2075/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-13

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. M. i J. J. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M. M. i J. J. na decyzję...
dotyczących granicy postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 lutego 2011 r...

I OSK 2348/12 - Wyrok NSA z 2013-07-26

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2012 r. nr [..] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2012 r., nr [..], w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   35