Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

V SA/Wa 1977/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-04

Radiofonii i Telewizji z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę...
2018 r. nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tego organu z [...] stycznia 2016 r...

II GSK 3345/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

i Cyfryzacji z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie nakazu rejestracji używanych...
[...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchylił zaskarżone postanowienie., 2.Powyższy wyrok zapadł w następującym...

I GZ 392/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-09

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. S. na informację Starosty Nyskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie wypłaty dotacji oświatowej...
) odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi M. S. (dalej: skarżąca) na informację Starosty Nyskiego (dalej: Starosta lub organ) z 17 czerwca 2021 r...

V SA/Wa 921/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania...
postanowienie Prezesa Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z [...] marca 2016 r. znak : [...], mocą którego odmówił on przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę...

V SA/Wa 825/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-30

. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o refundację składek...
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne Wn-U-G...

V SA/Wa 2666/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę Przedmiotem skargi złożonej przez B...
. Z. (dalej jako: 'skarżąca') jest postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia...

V SA/Wa 1450/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-14

Społecznej z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji oddala skargę Postanowieniem z [...] marca...
2011 r. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej - PFRON) odmówił S. D. (dalej - skarżący) przywrócenia terminu do złożenia...

I GZ 278/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-11

w Warszawie (dalej: WSA lub Sąd I instancji) odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. M. (dalej: skarżąca) na uchwałę Krajowej Rady Lekarsko...
nadania w UP) skarżąca wniosła do WSA skargę na ww. uchwałę wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała...

V SA/Wa 613/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-07

Ubezpieczeń Społecznych z dnia ... maja 2008r. nr ... w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. oddala skargę; 2...
o przywrócenie terminu oraz jednocześnie o ponowne rozpatrzenie sprawy umorzenia zaległych składek. Wskazała jednocześnie, iż w razie przywrócenia jej terminu nadeśle wniosek...

I SA/Bd 594/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-10-30

niejawnym wniosku S. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji...
i Modernizacji Rolnictwa w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych postanawia: odmówić przywrócenia terminu Decyzją z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   24