Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

III SA/Lu 416/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-07

. na postanowienie Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego 1) oddala skargę; 2...
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), po zapoznaniu się z prośbą K. G. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza z dnia...

III SA/Łd 381/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-07-25

ze skargi L.M. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wymeldowaniu oddala...
skargę. Postanowieniem z dnia [...] Wojewoda [...] odmówił L. M. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia...

III SA/Wr 677/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-15

Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego I. oddala skargę M...
z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia tegoż odwołania, podnosząc, że czynni to także w imieniu [...]., Prośbę o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

III SA/Lu 187/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-06

. W dniu [...] stycznia 2012 r. E. B. wniósł od powyższej decyzji odwołanie, składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Postanowieniem...
, że we wniosku o przywrócenie terminu wnioskodawca nie uprawdopodobnił braku zawinienia w uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania. Argumenty wnioskodawcy, iż uchybienie...

II OSK 2772/12 - Wyrok NSA z 2014-04-11

[...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Rz...
. Wojewoda Podkarpacki, po rozpoznaniu wniosku A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia [...] grudnia 2011 r...

IV SA/Wa 1388/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-09

[...] z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków budżetowych...
postanowieniem z dnia [...] czerwca 2010 r. (nr [...]) Wojewoda [...] działając na podstawie art. 58 § 1 i 2 oraz art. 59 k.p.a. odmówił Z. W. przywrócenia terminu do wniesienia...

II SA/Op 303/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-07

Wojewody Opolskiego z dnia 22 maja 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie wymeldowania oddala skargę. M...
. D. złożył w dniu 27 lipca 2012 r. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z 20 marca 2012 r., znak...

III SA/Lu 206/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-05-31

. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] wydanym...
z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku A. K. w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez Wójta Gminy a z dnia [...] grudnia...

IV SA/Wa 86/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

(...) z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie Decyzją z dnia [...] września...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania i jednocześnie ponownie złożył odwołanie od w/w decyzji o wymeldowaniu. Uzasadniając wniosek o przewrócenie terminu wskazał...

II SA/Rz 620/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-28

[...] z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania -skargę oddala- Postanowieniem z dnia [...] maja 2012 r...
.), po rozpoznaniu wniosku A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] grudnia 2011 r., nr [...] orzekającej o wymeldowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100