Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

III SA/Lu 243/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-06-23

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] marca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie...
, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku M. D. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] października 2003 r...

II SA/Rz 378/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-29

niejawnym wniosku pełnomocnika skarżącego J. B. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 10...
- postanawia - odmówić przywrócenia terminu II SA/Rz 378/07, U z a s a d n i e n i e, Postanowieniem z dnia 10 października 2007 r., sygn. akt II SA/Rz 378/07 Wojewódzki Sąd...

II SA/Rz 290/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-16

wniosku T. M. i J. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 października 2010 r., sygn...
., nr [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków - p o s t a n a w i a - odmówić przywrócenia terminu. II SA/Rz 290/10, U Z A S A D N I E N I E...

III SA/Kr 254/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-14

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 11 stycznia 2018 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia...
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w punkcie 1 odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy P z dnia [...] 2000 r., znak...

II SA/Rz 681/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-05-23

na posiedzeniu niejawnym wniosku S. B. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2012 r...
skarżącemu w dniu 22 lutego 2013 r., Dnia 25 marca 2013 r. S. B. wystąpił do tut. Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od powołanego wyżej...

IV SA/Wa 2321/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-21

[...] października 2007 r., nr [...], znak [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego...
) strona skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, wpłacając jednocześnie wymaganą opłatę w wysokości 200 zł. Jako okoliczności przemawiające...

II SA/Rz 681/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-16

na posiedzeniu niejawnym wniosku S. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów - postanawia - przywrócić termin. Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2012 r...

II SA/Rz 993/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-11

skarżącej A. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] października 2009 r...
., nr [...] w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków - p o s t a n a w i a - przywrócić termin do wniesienia skargi. II SA/Rz 993/09, U Z A S...

II SA/Rz 261/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-05-31

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania...
w części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów miasta [..] według wykazu zmian gruntowych., Prośbę o przywrócenie terminu L.G. złożyła w Starostwie...

IV SA/Wa 1192/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

wniosków A. M. i M. M. o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skarg A. M. i M. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora...
odmówić A. M. i M. M. przywrócenia terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. A. M. i M. M. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   31