Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol

I SA/Sz 923/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-26

Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia 27 września 2019 r. nr [...] ; [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu...
przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym., Zaskarżone postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym., Organ egzekucyjny na podstawie...

III SA/Wa 1275/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę...
postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] września 2011 r. w sprawie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów w sprawie postępowania...

I SA/Bd 106/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-03

.' Sp. z o.o. w T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia. oddala skargę...
z uchybieniem terminu. Postanowienie to zostało doręczone Stronie w dniu [....]r., Spółka pismem z dnia [...]r. wniosła o przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia...

I SA/Po 592/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-15

w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Naczelnik Urzędu...
[...] grudnia 2018 r., sprecyzował podanie z dnia [...] listopada 2018 r. i jednocześnie wniósł o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów na prowadzone postępowanie...

II FSK 790/17 - Wyrok NSA z 2019-03-13

grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej...
przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia uchylił zaskarżone postanowienie., I.2. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z 19 marca...

III SA/Wa 4056/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-09

zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie ww. tytułu wykonawczego oraz wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów...
na podstawie art. 59 § 1 pkt 3 ww. ustawy., W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów podniósł, że przedmiotowy wniosek jest składany z ostrożności...

III SA/Wa 4055/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-09

złożył zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie ww. tytułu wykonawczego oraz wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów...
na podstawie art. 59 § 1 pkt 3 ww. ustawy., W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów podniósł, że przedmiotowy wniosek jest składany...

III SA/Łd 1074/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-05

przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...], nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. po rozpatrzeniu zażalenia M.S. na postanowienie...
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.-G. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do 'wniesienia zażalenia na postanowienie Naczelnika...

III SA/Wr 758/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-21

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu na zgłoszenie zarzutów do opisu i oszacowania nieruchomości...
'), po rozpatrzeniu zażalenia W. B. z dnia [...] r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. z dnia [...] r. Nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów...

I SA/Gl 52/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-13

[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia skargi na czynność egzekucyjną oddala skargę. 1. Działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku...
: Naczelnik) z dnia [...] r. nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do złożenia skargi na czynność egzekucyjną zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w Banku A S.A. dokonaną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100