Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Sz 536/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-13

[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r., nr [...] Prezydent Miasta S. orzekł o skierowaniu...
została doręczona stronie w dniu [...] r., W dniu [...] r. R. L. złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

III SA/Wr 58/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
. Przedmiotem skargi jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej jako 'SKO') we W. z dnia [...] listopada 2014 r., nr [...] o odmowie przywrócenia terminu...

II SA/Go 765/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-25

na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Decyzją z dnia maja 2011r...
wpłynął wniosek pełnomocnika strony z dnia [...] lipca 2011r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji Naczelnika Urzędu Celnego, nadany listem poleconym...

II GSK 596/09 - Wyrok NSA z 2010-06-01

o przywrócenie terminu złożyli w sposób dorozumiany. Wypisy z rejestru gruntów, które dołączyli do odwołania otrzymali bezpośrednio przed wniesieniem odwołania...
., a odwołanie zostało wniesione 11 stycznia 2008 r. i nie zawierało wniosku o przywrócenie terminu. Strona nie uprawdopodobniła również braku swojej winy w uchybieniu terminu...

II SA/Sz 641/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-07

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone...
Gminy D. z dnia [...]r. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia...

VI SA/Wa 602/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-07

. W. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne...
(dalej: 'GITD', 'organ') odmówił M. W. (dalej: 'skarżący', 'strona') przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją GITD...

VI SA/Wa 2323/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-12

. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi G. Z. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] czerwca...
2013 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...

VI SA/Wa 1269/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie od opłaty od skargi w sprawie ze skargi S. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg...
Krajowych i Autostrad z [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

VI SA/Wa 1424/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-20

) na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] marca 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
Zaskarżonym postanowieniem z 16 marca 2022 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego (dalej GITD) odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Małopolskiego...

VI SA/Wa 226/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

w [...] z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania (w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego...
o przywrócenie terminu do złożenia powyższego odwołania od decyzji., Rozpoznając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
1   Następne >   +2   +5   +10   98