Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II GZ 480/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

wniosek i tych, w których odmawia dopuszczenia do udziału w sprawie. Takie zróżnicowanie przewidział ustawodawca np. w przypadku wniosku o przywrócenie terminu do dokonania...
, a także i to, że wniosek złożony w trybie art. 33 § 2 p.p.s.a., podobnie jak wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności (art. 86 i 87 p.p.s.a.) czy wniosek...

II GSK 2553/21 - Postanowienie NSA z 2022-09-26

sądu - nieuzupełnionymi w terminie, a także fakt nieskorzystania przez wnioskodawców z instytucji przywrócenia terminu, bądź niewniesienie w ogóle środka odwoławczego...
. odrzucił zażalenia wnioskodawców na postanowienia WSA o odrzuceniu ich skarg z powodu nieuzupełnienia braków formalnych tych zażaleń w terminie., W sprawach przymusowej...

I OSK 72/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-07

ta może stanowić podstawę przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na przedmiotowe postanowienie. Wniosek w tym przedmiocie wraz zażaleniem należy złożyć w terminie siedmiu dni...
o odrzuceniu skargi z powodu złożenia skargi po upływie terminu do jej wniesienia (art. 58 § 1 pkt 2 P.p.s.a.), nieuzupełnienia w terminie jej braków formalnych (art. 58...

IV SA/Po 315/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-13

., nie może zostać potraktowane jako odwołanie, ponieważ autor pisma wyraźnie podkreśla, że upłynął termin do złożenia odwołania i nie występuje o przywrócenie tego terminu. Pismo...
sprawie przyjęto, iż rodzinny ogród działkowy spełnia warunek określony w pkt 4 cytowanego przepisu., Odwołanie od powyższej decyzji w ustawowym terminie wniósł [...] (dalej...

II SA/Bk 94/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-04-26

z przed naruszenia, w tym roślinności, która być może tam rosła i była chroniona, a także roślinności, która tam zapewne się pojawi, gdy tylko nastąpi 'przywrócenie...
postępowania dotyczy interesu prawnego tegoż Stowarzyszenia lub zakresu jego statutowej działalności, w terminie 7 dni pod rygorem odmowy dopuszczenia stowarzyszenia I. B...

II OZ 897/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

, że wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego - w terminie 14 dni., W odpowiedzi na wezwanie wnioskodawczyni w piśmie z dnia 8 lutego 2018 r. podniosła, że wynik...
zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania., Adresatem obowiązku wskazanego w zaskarżonej decyzji organu nadzoru zgodnie z art. 52 ustawy Prawo budowlane...