Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 490/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-21

przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego 1. oddala skargę, 2. przyznaje adwokatowi M. C. prowadzącemu Kancelarię...
wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w trybie art. 145 k.p.a. Sąd wskazał, iż rozpoznając ponownie sprawę organ wyjaśni powyższe...

II SA/Wa 1030/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-28

. A. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia...
lutego 2014 r., Pismem z dnia [...] lutego 2014 r. R. A. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia...

II SA/Sz 629/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-25

, po rozpatrzeniu prośby R. J. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło R. J. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
środka zaskarżenia przywróci termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy., W myśl art. 129 § 2 k.p.a. odwołanie...

II SA/Sz 1223/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-14

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowań...
decyzji E.J. wniósł odwołanie wraz z wnioskiem, o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania., Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem...

II SA/Wa 2175/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-22

niejawnym sprawy z wniosku A.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2007 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi- A.S. w dniu 28 listopada 2007 r. złożyła...

IV SA/Gl 954/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-10

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej dodatku mieszkaniowego oddala skargę. Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...] nr [...] uchylił...
o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. Korespondencja zawierająca odwołanie i wniosek została nadana za pośrednictwem poczty w dniu 15 lipca 2013 r., W uzasadnieniu...

IV SA/Gl 951/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-14

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej dodatku mieszkaniowego oddala skargę. Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...] r. nr [...] uchylił...
o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. Korespondencja zawierająca odwołanie i wniosek została nadana za pośrednictwem poczty w dniu 15 lipca 2013 r., W uzasadnieniu...

II SA/Rz 164/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-08-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania -uchyla zaskarżone...
[...] listopada 2008r. odmawiające przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] sierpnia 2007r., w przedmiocie prawa do dodatku...

II SA/Wa 2100/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-03

Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę - Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze w O. postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...], wydanym na podstawie art. 57 i 58 k.p.a. w zw. z art. 129 k.p.a., odmówiło J. S. przywrócenia terminu...

II SA/Sz 52/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-08

. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 marca...
postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia Wyrokiem z dnia 6 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił...
1   Następne >   +2   +5   +10   13