Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

III SA/Wa 1135/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-20

. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług oddala skargę III SA/Wa 1135/05...
o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych wniosków o zwrot podatku złożonych przez spółkę w dniu [...] czerwca 2004 r. W uzasadnieniu wniosku spółka stwierdziła...

IV SA/Wa 414/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-09

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej: 'p.p.s.a.') sąd sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku...

I FSK 1374/06 - Wyrok NSA z 2007-10-11

14 dni od daty doręczenia decyzji Organu I Instancji, a podatniczka nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Z uwagi na te naruszenia Dyrektor...
Urzędu Skarbowego w P. z dnia 1 września 2005 r., określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za luty 2004 r., nastąpiło z uchybieniem terminu...

II GSK 24/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

, co czyni skargę niedopuszczalną i jest przyczyną jej odrzucenia., Prezes NBP postanowieniem z 22 grudnia 2005 r., nr 25/2005 przywrócił T. S. termin do złożenia wniosku...