Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

I GZ 73/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-18

odrzucił wniosek [...] w Warszawie o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
13 grudnia 2004r. i nie została odebrana przez adresata. Pismem z dnia 7 stycznia 2005r. [...] wniosła o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków wniosku...

I GZ 74/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-18

odrzucił wniosek [...]. w Warszawie o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
13 grudnia 2004r. i nie została odebrana przez adresata. Pismem z dnia 7 stycznia 2005r. [...] wniosła o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków wniosku...

II GZ 23/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-06

W. T. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 378/04 o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia...
. Pismem z dnia 15 grudnia 2004 r. W. T. wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty od skargi. Skarżący podnosił, że nigdy nie otrzymał pisma sądu wzywającego...

III SA/Lu 578/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
[...] lipca 2013 r., Nr [...], Dyrektor Izby Celnej w B. P. odmówił M. M. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia...

I GZ 98/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-05

'[...]' Sp. z o.o. w Katowicach przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia...
w jej imieniu, wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia powołanego wyżej wyroku. W motywach wniosku podał, że uchybienie terminu spowodowane...

I GZ 72/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-13

[...] Sp. z o.o. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2005 r. sygn. akt V SA 1580/03 o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu...
[...] Sp. z o.o. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004r. sygn. akt V SA...

V SA/Wa 888/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-23

w Warszawie z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; oddala skargę Przedmiotem skargi M. P. (zwanego dalej...
. nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego [...] w W. z [...] września 2013 r. nr [...]. Zaskarżone postanowienie...

I GZ 108/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-19

o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 17 marca...
2005r. sygn. akt V SA/Wa 1543/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek [...] Sp. z o.o. w Warszawie o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku...

III SA/Po 515/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-08

Dyrektora Izby Celnej z dnia 27 sierpnia 2008 roku Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji stwierdzającej powstanie długu...
(Dz. U. 2001 r., Nr 75, poz. 802 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Celnej w [...] odmówił M. P. oraz P. P. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika...

GZ 34/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-16

31 maja 2004r. w sprawie I SA/Ka 1990/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, Z. K. na decyzję...
pełnomocnika skarżącego - adwokata Sobczaka i pod tym adresem doręczono. W dniu 11 maja 2002r. Z. K. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   36