Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol

II SA/Lu 792/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-16

[...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę Wojewoda...
) postanowieniem z dnia [...] września 2004 r. Nr [...] odmówił J.B. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty Powiatowego z dnia [...] marca 2004...

II SA/Wr 620/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-21

na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
., I.P. pismem z dnia 30 marca 2017 r. złożyła odwołanie od decyzji PINB z dnia [...] r. nr [...], przy czym w odwołaniu tym zamieściła również wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Wr 707/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-02-07

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2022 r. nr 777/2022 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
z siedzibą w W. (dalej: spółka) przywrócenia terminu do złożenia wniosku o legalizację wolno stojącego, trwale związanego z gruntem nośnika reklamowego wybudowanego przez spółkę...

II OSK 2291/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

odwołania odniesiono się do złego stanu zdrowia strony, i kwestii eksmisji z przedmiotowego lokalu. Wraz z odwołaniem nie został złożony wniosek o przywrócenie terminu...
złożony wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W takiej sytuacji należało zatem stwierdzić uchybienie terminu do wniesienia odwołania., W skardze do WSA...

II SA/Wr 616/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-23

. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we [...] z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
odwołania oddala skargę w całości. Postanowieniem nr [...], wydanym na podstawie art. 59 § 1 i 2 kpa, po zbadaniu wniosku I. P. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia...

II SA/Gl 1058/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-11-09

Odwoławczego w Katowicach z dnia 8 maja 2023 r. nr SKO.UL/41.7/120/2023/8715/AMak w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie warunków...
) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta S. z dnia 2 listopada 2022 r. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji...

II OZ 1107/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-22

Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu jest aktualny wtedy, gdy strona nie neguje uchybienia terminowi i wskazuje przyczyny usprawiedliwiające to uchybienie...
w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2005 r., II SA/Kr 1963/01 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Stanisławy B. na decyzję...

IV SA/Po 7/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-04-26

listopada 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do przedłożenia wniosku o legalizację 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
w sprawie, ale nie przekazywał jej adresatowi., Inwestor skorzystał z prawa do złożenia zażalenia na postanowienie PINB o odmowie przywrócenia terminu i zażądał...

II SA/Wr 379/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-24

lekarskie, potwierdzające fakt przebywania wnioskodawcy na zwolnieniu lekarskim w dniach od 1 grudnia 2006 r. do 7 stycznia 2007 r. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...
w art. 148 k.p.a., co potwierdza sam wnioskodawca we wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania - orzeczono jak w sentencji., Wskazana decyzja w terminie...

II SA/Sz 143/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-14

Budowlanego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w G. decyzją...
odwołanie od powyższej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu wskazał, że w miesiącu [...] przebywał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100