Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SA/Op 415/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-26

niejawnym wniosku M. P., A. Z., M. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. P., A. Z., M. Z. na czynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego...
naruszenia prawa jest terminem procesowym, to w tym przypadku powinien zostać przywrócony. Wyraziły nadzieję, że organ dokona zmiany swego stanowiska., Minister Spraw...

II OZ 959/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-03

w zakresie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi sprawy z wniosku A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia 22...
cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską z powodu wniesienia jej po terminie. W dniu 20 kwietnia 2006 r. A. S. złożył pismo zatytułowane 'Wniosek o przywrócenie terminu...

VI SA/Wa 2134/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-10

z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową i gazową oddala...
skargę Komendant Główny Policji postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] odmówił A. O. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Komendanta...

II SA/Wa 2126/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-09

, powołując się na art. 58 § 1 k.p.a., podniósł, że skarżący nie ubiegał się o przywrócenie terminu. Podał jedynie, że siedmiodniowy termin został przez niego przekroczony...
, iż organ administracji publicznej może rozpatrzyć kwestię ewentualnego przywrócenia terminu do wykonania tej czynności, ale na jednoznacznie sformułowany wniosek strony...

VI SA/Wa 566/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08

niejawnym wniosku W. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. T. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2007 r...
. Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Pismem z dnia [...] lutego 2008 r. skarżący...

II OZ 210/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-09

167/05 w sprawie z wniosku S. A. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia 10 sierpnia 2005r. Nr [...] w przedmiocie...
2005r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi bez rozpoznania., W jego uzasadnieniu wskazano, iż pismem z dnia 3 października 2005r. S. A. złożył bezpośrednio...

II SAB/Wa 1070/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Podniósł, że o wydaniu decyzji z dnia [...] listopada 2013 r. dowiedział się w dniu 21 grudnia 2013 r. z innej...
., Komendant Główny Policji pismem z dnia [...] grudnia 2013 r. przesłał ww. odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia - do Komendanta...

II OSK 1488/09 - Wyrok NSA z 2010-10-06

o jego przywrócenie. W konsekwencji organ stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania., W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący zarzucił...
, iż wbrew wywodom postanowienia z dnia [...] stycznia 2009 r. składając odwołanie wniósł zarazem o przywrócenie terminu do dokonania przedmiotowej czynności. Wskazał...

II SA/Wa 1145/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-19

z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Komendant Główny Policji postanowieniem nr [...] z dnia...
[...] marca 2011 r. wydanym na podstawie art. 58 § 1 i 2 oraz art. 59 § 2 i art. 268a k.p.a. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Komendanta...

VI SA/Wa 1299/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-22

niejawnym sprawy z wniosku A. J. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego na rozprawie w dniu 16 października 2008 r...
: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wyrokiem z dnia 16 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił...
1   Następne >   +2   +5   7