Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II SA/Bk 691/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-09-22

2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu wobec postanowienia referendarza sądowego z dnia [...] lipca 2016 r. odmawiającego...
prawidłowości sprzedaży internetowej suplementów diety p o s t a n a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu W dniu [...] lipca 2016 r. referendarz...

II OZ 258/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

. Postanowieniem z dnia 22 listopada 2004r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił wniosek H. i H. S. o przywrócenie terminu do złożenia skargi. We wniosku o przywrócenie...
przez skarżących przyczyny opóźnienia nie odnoszą się do ustawowych przesłanek przywrócenia terminu, natomiast w aktach znajduje się zwrotne poświadczenie odbioru, z którego bezspornie...

I SA/Ol 614/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-12

niejawnym wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi T. W. na pisemną interpretację Ministra Finansów z dnia...
'[...]' Nr '[...]' w przedmiocie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia odmówić przywrócenia skarżącemu terminu do uiszczenia wpisu od skargi...

SA/Sz 1098/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-26

pobliskiej działki, której właścicielem jest Skarb Państwa., Postanowieniem z [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] na podstawie art. 58 § 1 kpa przywróciło termin...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania uzasadniając prośbę tym, że w dniu doręczenia decyzji przebywali poza [...] i nie mieli możliwości wniesienia odwołania., Decyzją...

II OZ 1002/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-15

przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi I. W. i T. W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił I. W. i T. W. przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru...

II SA/Po 1026/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-19

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku oraz o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku., Postanowieniem z 10 maja 2018 r...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 8 lutego 2018 r. Postanowienie...

II SA 2935/02 - Wyrok NSA z 2003-04-04

jednostki organizacyjnej, dającym podstawę do przywrócenia terminu na podstawie art. 58 par. 1 Kpa. Wskazuje się bowiem, że jednostka organizacyjna odpowiada za działania...
danych w drodze decyzji administracyjnej przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności zastosowanie wskazanych poniżej enumeratywnych środków., Administrator...

II SA/Sz 179/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-06

z dnia [...] r., nr [...] , odmawiającym przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. w prawomocnym wyroku z dnia [...] r., sygn...

II SA/Ol 829/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-08-17

wniosku o przywrócenie terminu;, - art. 86 k.p.a. poprzez zaniechanie przesłuchania skarżących, mimo że na etapie wydawania decyzji administracyjnej istniały niewyjaśnione...
i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poprzez niezawiadomienie skarżących o uchybieniu przez nich terminu...

III SA/Wr 534/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-05

, a następnie nieuwzględnienie przez organ wniosku o przywrócenie tego terminu, co stało się bezpośrednią przyczyną wydania decyzji z dnia [...] czerwca 2015 r. o ustaleniu...
. Przejawem tych okoliczności było przede wszystkim przekroczenie terminu do złożenia odwołania od decyzji z dnia [...] czerwca 2012 r. o ustaleniu ubezpieczenia społecznego...
1   Następne >   +2   4