Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II OSK 901/14 - Wyrok NSA z 2015-12-08

pierwszej instancji z uchybieniem terminu, pomimo że kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta w postanowieniu tego samego organu o odmowie przywrócenia terminu...
małżonków L. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji pierwszo instancyjnej podnosząc, iż uchybienie temu terminowi nastąpiło z przyczyn...

IV SA/Wa 1299/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-14

się z prośbą o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od ww. decyzji organu I instancji., W uzasadnieniu skarżący wskazał, że od 2011 r. pozostaje w permanentnym...
, tj.:, - art. 9 zd. 2 kpa polegające na braku poinformowania skarżącego o skutkach złożenia odwołania po terminie bez wniosku o przywrócenie terminu, tj. o treści art. 58...

II SA/Rz 507/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-08

. wniosku H. M.S. i J.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Wojewody z dnia [...]r., Nr [,,] w przedmiocie podjęcia z urzędu postępowania...
administracyjnego w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego postanawia odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie...

II SA/Rz 68/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-18

niejawnym sprawy ze skargi S. K. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
7-dniowego terminu wskazanego w w/w piśmie - zawierającego w swej treści pouczenie o skutkach nieuiszczenia wpisu w powyższym terminie - skarżący nie uiścił należnego...

II SA/Sz 4/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-12

[...] lutego 2019 r. orzekającego o pozbawieniu go władzy rodzicielskiej nad synem wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie ww. postanowienia...
., Pismem z dnia 30 maja 2019 r., w uzupełnieniu odwołania, skarżący złożył odpis postanowienia SR S. - Centrum w S. z dnia [...] maja 2019 r . o przywróceniu terminu...

III SA/Kr 154/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-08-26

., Pismem z dnia 15 maja 2020 r. (wpływ do organu dnia 18 maja 2020 r.) A. B. B., działając w imieniu A. W. S., zwrócił się o przywrócenie terminu do złożenia dokumentów...
przez Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy., Postanowieniem z dnia [...] 2020 r. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przywrócił termin do uzupełnienia braków formalnych...

IV SA/Wa 2088/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi L. G. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia jednego z dwóch aktów zgonu 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata A. C. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwo...

II SA/Bk 685/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-11-28

[...] grudnia 2018 r. nr [...] odmawiające skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Kierownika USC z dnia [...] maja 2018 r.) skarżący...

II SA/Gl 1075/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-19

. Wnioskiem z dnia [...] roku obecnie skarżący A. S., posługując się imieniem J., zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Z. - Wydziału Spraw Obywatelskich, o przywrócenie mu imienia...
Stanu Cywilnego w Z. W takiej sytuacji nie jest możliwe przywrócenie imienia, a jedynie jego zmiana., Kolejnym wnioskiem z dnia [...] roku skarżący zwrócił się ponownie...

IV SA/Wa 235/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-16

do omawianego budynku nie został do niego wpuszczony. W związku z tą sytuacją niezwłocznie podjął kroki prawne, tj. wniósł pozew do sądu o przywrócenie naruszonego posiadania...
. Wymieniony wyraża zamiar dalszego tam zamieszkiwania., Od powyższej decyzji B. L. złożyła odwołanie., Badając sprawę na skutek wniesionego w terminie odwołania, w oparciu...
1   Następne >   2