Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 134/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-19

Odwoławczego w P. z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania 1. uchyla zaskarżone...
., [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu., W uzasadnieniu organ wskazał, że zaskarżonym postanowieniem Starosta G., działając na wniosek W. S., odmówił przywrócenia terminu...

III SA/Wr 673/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-07

we W. z dnia 11 października 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie nałożenia kary pieniężnej uchyla zaskarżone...
tego pisma, skarżący złożył w dniu 28 września 2006 r. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od powyższej decyzji., Postanowieniem z dnia 3 października 2006...

I OSK 1992/15 - Wyrok NSA z 2017-07-26

z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od H. P. na rzecz Ministra...
odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wojewoda Śląski decyzją z dnia [...] kwietnia...

II SA/Kr 1116/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-06

[...] czerwca 2019 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesieni zażalenia I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
. ., Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 r., znak [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze - po rozpatrzeniu wniosku H. B. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na opisane wyżej...

II SA/Kr 947/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-22

Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia 30 maja 2022 r., znak: WSE.7722.6.2022.MULE w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym...
po rozpatrzeniu wniosku D. S. z dnia 26 stycznia 2022 r. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie tytułu...

II SA/Wr 856/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-17

D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. I. uchyla zaskarżone...
postanowieniem z dnia [...] r. Nr [...], po rozpatrzeniu wniosku J.R.K. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru...

VIII SA/Wa 291/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-25

. Z. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Przedmiotem...
rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga L. Ż. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości znak [...] z [...] stycznia 2016 r., w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...

I SA/Gl 299/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-24

Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
' lub 'strona skarżąca') o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta R. (dalej jako: 'organ I instancji') z dnia [...] Nr [...], odmówiło...

II SA/Ke 218/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-11

Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Zaskarżonymi postanowieniem z dnia...
[...] roku Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania między innymi od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty w dniu [...], orzekającej...

II SA/Ke 219/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-11

Wojewody z dnia [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Zaskarżonymi postanowieniem z dnia 11 stycznia 2016 r...
. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania między innymi od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty w dniu 15 października 2015...
1   Następne >   +2   +5   +10   100