Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

IV SA/Po 263/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-03

Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę Decyzją z dnia (...) r. nr (...) Burmistrz Gminy i Miasta K...
z dnia (...) r. E. W. reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika wniosła odwołanie od powyższej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia...

II OSK 1425/15 - Wyrok NSA z 2017-02-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia...
sprawy ze skargi K. K. i M. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z [...] stycznia 2013r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...

IV SA/Wa 2170/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-23

[...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października...
2018 r. A. S. wniósł odwołanie od wyższej wskazanej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że o decyzji...

IV SA/Wa 2171/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-23

decyzję., W dniu 24 stycznia 2018 r. A. S. wniósł odwołanie od wyższej wskazanej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Postanowieniem...
z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił przywrócenia terminu, a następnie postanowieniem z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] stwierdził...

II SA/Lu 554/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2022-01-26

., Odpis decyzji wraz z pouczeniem został doręczony skarżącemu w dniu [...] marca 2021 r. (k. 183 akt organu admin.)., Skargę wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu...
przywrócenia skarżącemu terminu do wniesienia skargi (k. 13-16), a Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na powyższe orzeczenie w dniu 11 stycznia 2022 r. w sprawie...

II SA/Łd 466/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-27

w dniu 31 stycznia 2018 r. Wraz z odwołaniami złożone zostały również wnioski o przywrócenie terminu do złożenia odwołania., W orzecznictwie sądowoadministracyjnym jednolicie...
505/08). Podkreśla się jednocześnie, że możliwość skorzystania z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania służy jedynie stronie, której organ doręczył decyzję...

II SA/Po 517/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-25

, pełnomocnik skarżącej, dnia [...] czerwca 2018 r., wraz z zażaleniem na powyższe postanowienie Burmistrza złożył także wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia...
. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Burmistrza oraz stwierdziło niedopuszczalność wniesienia zażalenia...

II OZ 837/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

przed sądami administracyjnymi, sąd orzekł o odrzuceniu skargi., Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł M. G., domagając się jego uchylenia, przywrócenia terminu...
z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193), w terminie 7...

II SA/Sz 909/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-25

stwierdzenia nieważności decyzji, jego wniosek należy potraktować jako odwołanie od przedmiotowej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania...
stwierdzenia nieważności decyzji, potraktować jego pismo jako odwołanie od przedmiotowej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania oraz na podstawie art...

II OSK 279/18 - Wyrok NSA z 2018-11-27

Administracyjnego. Wydanie postanowienia o przywróceniu uchybionego terminu do wniesienia odwołania, które ma charakter konstytutywny, czyni decyzję na powrót decyzją...
nieostateczną (zob. wyrok NSA z 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 835/16, LEX nr 2503884). Ewentualne uwzględnienie tego wniosku i przywrócenie terminu do wniesienia...
1   Następne >   3