Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

II GSK 1224/15 - Wyrok NSA z 2016-12-01

i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), Sąd pierwszej instancji stwierdził, że ustanowienie oznaczonej osoby...
jako inspektora nadzoru autorskiego należy do inwestora, a prawo budowlane wiąże nadzór autorski w pierwszej kolejności z autorem projektu budowlanego. Sąd odwołał...

III SA/Kr 1255/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-09

. 1 pkt 3 a ustawy z dnia 9 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623) pod pojęciem obiektu liniowego rozumie się obiekt budowlany...
interpretację MCP dotyczącą kwalifikowalności projektu, w tym przypadku niezgodną z przytoczonym w piśmie o odrzuceniu wniosku, art. 3 ust. 1 pkt 3 a ustawy Prawo budowlane...

II SA/Op 140/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-21

z tym - powołując się na stanowisko Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 lutego 2013 r., precyzujące zapisy ustawy Prawo budowlane - wyjaśniło...
przeprowadzoną ocenę wniosku, uznając ją za bezzasadną, opartą o nieaktualną interpretację Ministerstwa, która odnosiła się do przepisów ustawy Prawo budowlane obowiązujących...

I SA/Kr 1217/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-14

Wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji zgodnie z prawem budowlanym, wskazując jakie dokumenty są niezbędne do ustalenia...
, zgodnie z dyspozycją z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) nie wymaga zgłoszenia. Wnioskodawca...

II SA/Ke 964/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-15

byli rodzice A. Ł.- J. i M.J., a od roku 2002 A. i M. Ł.., Postanowieniem z dnia [...], podjętym w trybie art. 48 ust 2 i 3 Prawa budowlanego organ I instancji nakazał A. i M...
przestrzennego, 2. dokumentów wymienionych w art. 33 ust. 2 pkt. 1 i 2 Prawa budowlanego, przy czym przedłożony projekt budowlany winien być sprawdzony w trybie art. 20 ust. 2...

I GSK 649/19 - Wyrok NSA z 2019-06-13

., poz. 1431; zwanej dalej: ustawą wdrożeniową) w związku z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202), przez ich błędną wykładnię...
dokumentacji zgłoszeń dokonanych zgodnie z przepisem art. 29 - 30 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) zawierających...

I SA/Ol 832/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-18

wyjaśniającego, IZ w decyzji z dnia '[...]’ stwierdziła, że beneficjent nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36a ust. 1 i ust. 5 prawa budowlanego, a tym samym naruszył §...
budowlanych objęty jest prawną ochroną konserwatorską, a w związku z tym, każda zmiana będzie istotna i na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo...

III SA/Łd 1289/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-08

notatki nie mogą stanowić potwierdzenia wykonywania usługi nadzoru autorskiego, ponieważ w myśl art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane sprawowanie nadzoru autorskiego...
obowiązki dotyczyły czynności, które miały być wykonywane w trakcie realizacji inwestycji. Ponadto zaznaczono, że w art. 25 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane...

I SA/Ol 824/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-10

, naruszyła art. 36a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.,) dalej 'prawo budowlane' poprzez dokonanie...
nie wykazał, że przyniosło szkodę w tym budżecie., Odnośnie do stwierdzonego przez organ naruszenia art. 36 a ust. 1 i ust. 5 Prawa budowlanego Gmina zarzuciła...

III SA/Gl 1248/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-06

wykazanych w pkt 1 bez sprzeciwu, które nie znajduje umocowania w Prawie budowlanym., Protest został rozpatrzony negatywnie przez Instytucję Zarządzającą, aktem z dnia...
konkursu nie może nakładać wymogów z zakresu administracji architektoniczno budowlanej dalej idących niż wynikające art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane. Przepis...
1   Następne >   +2   +5   +10   100