Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

II OSK 964/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), § 6 własnej uchwały nr [...] z dnia [...] sierpnia 2013 r. w sprawie określenia...
na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 u.s.p., art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oraz § 6 uchwały nr [...] Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia [...] sierpnia 2013 r...

II SAB/Wa 603/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-04

jest w prawie budowlanym (art. 3 pkt 14 ustawy - Prawo budowlane). Na dokumentację powykonawczą składają się więc następujące elementy: 1) dokumentacja budowy (art. 3 pkt 13...
prawa - art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). Zgłoszenie takie określa rodzaj, zakres...

II SA/Go 965/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-26

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), § 6 własnej uchwały nr 414/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia stawek...
, zaskarżona uchwała została podjęta na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 u.s.p., art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm...

III SA/Gd 887/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-14

przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy Prawo budowlane. Naruszenia zostały opisane w arkuszu ustaleń audytowych. Odpowiedzialność...
. W uzasadnieniu uchwały wskazano na szereg naruszeń prawa - ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy Prawo budowlane i odwołano się do treści...

III SA/Gd 187/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-28

na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego;, oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas...
z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego;, 3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas...

I OSK 2072/16 - Wyrok NSA z 2016-12-30

z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego; 3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas...
u.s.p., naruszył prawo albowiem nie mógł dysponować wymienionymi w uchwale nieruchomościami, jako mieniem powiatowym. Ograniczenie w dysponowaniu wynika z faktu...

II SA/Sz 742/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-26

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie zgłaszając prac remontowych w Starostwie Powiatowym w [...]. W wyniku przeprowadzonej kontroli potwierdzającej naruszenie ww...
publicznych., Ponadto kontrole potwierdziły nieprzestrzeganie prawa lokalnego w zakresie następujących uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu:, - Uchwała Nr [...] Zarządu...

II GSK 1205/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-28

, że - pomimo, iż podejmując zaskarżoną uchwałę Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego nie uwzględnił przepisów art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego, art.2 pkt 12 ustawy o planowaniu...
. 1 u.s.p. Oczywisty brak legitymacji procesowej strony skarżącej uzasadniał odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 5a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

III SA/Łd 529/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-11

przez pełnomocnika skarżącego art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W sprawie bezspornym pozostaje, że przeprowadzone przez Państwową Straż...
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. poz, 130) oraz art. 66 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe...

I OSK 939/09 - Wyrok NSA z 2010-01-04

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)., E. M. nieprawidłowo wywiązywała się z obowiązków przewidzianych w art. 39 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 34a...
poprawie. Dalsze wykonywanie funkcji przez E. M. grozi permanentnym naruszeniem prawa, przedłużaniem konfliktów wewnątrz placówki, a ponadto brakiem współpracy pomiędzy...
1   Następne >   3