Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

I OSK 2108/18 - Wyrok NSA z 2018-12-05

prawa budowlanego, bo przecież oczywiste jest, iż od dokonania ekspertyzy upłynął już dość znaczny okres czasu i w tej sytuacji stan tego lokalu nie uległ polepszeniu...
nie więcej niż 6m2 powierzchni mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego...

I OSK 1716/19 - Wyrok NSA z 2020-05-27

. nr [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu, na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia, 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z, 2018 r., poz. 1302 ze zm.) zwanej dalej 'p.p.s.a.', stwierdził, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa...

I OSK 2795/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Na podstawie zebranych w sprawie dokumentów...
. [...], bez prawa do otrzymania lokalu socjalnego, w związku z czym wówczas zamieszkał na terenie Dzielnicy [...] przy ul. [...]. W ocenie organu wnioskodawca nie spełnił...

I OSK 2267/17 - Wyrok NSA z 2019-06-19

² powierzchni mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. W świetle niepodważonych...
strony o ustalenie prawa do lokalu socjalnego. Organ podkreślił, że w dokumentach lokalu brak jest dowodów świadczących o tym, aby zmarły najemca lokalu wnosił opłaty...

I OSK 800/17 - Wyrok NSA z 2018-06-12

SA/Wa 496/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi M. S. i R. S. stwierdził wydanie z naruszeniem prawa uchwały Zarządu Dzielnicy...
[...] do usunięcia naruszenia prawa i otrzymaniu negatywnej odpowiedzi od organu, wnioskodawcy wnieśli skargę do sądu administracyjnego, zarzucając naruszenie:, - § 4 pkt 1 uchwały...

III OSK 1367/21 - Wyrok NSA z 2022-07-15

w ustawie Prawo budowlane. Jak podaje autorka skargi kasacyjnej, jeżeli lokal nie spełnia tych wymagań nie może być przedmiotem najmu. Tymczasem w sprawie nie zostało podważone...
ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) dalej 'p.p.s.a.' stwierdził nieważność zaskarżonej...

I OSK 2310/16 - Wyrok NSA z 2017-01-04

nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Z treści powołanego wyżej § 12 uchwały wynika zatem, że poza spełnieniem podstawowych...
. wezwali Zarząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na błędnej interpretacji przepisów uchwały, a w konsekwencji podjęcie...

I OSK 234/16 - Wyrok NSA z 2016-06-01

powierzchni mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a nadto 2...
na najem lokalu z zasobu m. st. Warszawy, wydana została z naruszeniem prawa., Wyrok ów zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st....

I OSK 3118/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

się na stały pobyt ludzi z naruszeniem przepisów prawa budowlanego, a nadto 2. w których gospodarstwie domowym średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego...
oczekujących na najem lokalu z zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów., W wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa z dnia 21 listopada 2014 r. S. O. wniosła o uchylenie...

IV SA/Wa 1157/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

budowlanych., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Sąd administracyjny rozpoznając skargę w pierwszej kolejności bada, czy wniesiona skarga jest dopuszczalna...
., Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - zwaną dalej P.p.s.a., sądy...