Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II OW 99/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 1409), rozpatrzenie sprawy leży w zakresie kompetencji starosty w ramach postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę...
Prawa budowlanego, wszczęta na wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, dotycząca obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych...

II OW 73/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - art. 39 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. - dalej jako 'Prawo budowlane...
w przedmiocie pozwolenia na budowę, rozbudowę czy remont, na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane konieczne jest, żeby inwestor wystąpił ze stosownym wnioskiem w tym zakresie...

II OW 72/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Konserwatorem Zabytków - art. 39 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. - dalej jako 'Prawo budowlane'). Złożony...
pozwolenia na budowę, rozbudowę czy remont, na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane konieczne jest, żeby inwestor wystąpił ze stosownym wnioskiem w tym zakresie. Ponadto...

II OW 109/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

budowlanego w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - art. 39 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz...
. 1409 ze zm. - dalej jako 'Prawo budowlane'). Złożony w niniejszej sprawie wniosek dotyczy jednak pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić...

II SAB/Bk 99/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-23

w obowiązujących przepisach prawa., Wskazać należy, że Gmina C. wystąpiła o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy budynku położonym w C. przy ul...
budowlanych na zabytek to niewątpliwie także numer działki, która musi się zgadzać z działką wskazaną we wniosku. O prawidłowości tego stanowiska świadczą także przepisy prawa...

II SA/Kr 537/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-11-12

uzyskania pozwolenia przewidzianego w art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego uzgadnianego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (tak; M. Cherka, Komentarz do art. 36 ustawy...
w zw. z art 80 k.p.a. przez nieustalenie przez Organ czy w przedmiotowej nieruchomości wykonane zostały prace budowlane w latach 70’ XX wieku oraz w latach 90’/00...

II SA/Gd 398/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

zmiany w prawie budowlanym, nadając art. 39 ust. 3 następujące brzmienie: '3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych...
z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami, tj. Dz.U. 2013 r., poz. 1409, Dz.U. 2014 r. poz. 40, 768, 822...

I SA/Wa 801/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-17

1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623). Prawo budowlane w art. 28 ust. 1 i 2 stanowi, że roboty budowlane (a więc i rozbiórkę - art. 3 pkt...
7 prawa budowlanego) można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. Ponadto jak wynika z nowelizacji ustawy...

II OSK 1926/17 - Wyrok NSA z 2018-05-08

. oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.)., Z przedstawionej regulacji wynika nie tylko to, że postępowanie...
prowadzonym w trybie art. 106 k.p.a. w zw. z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, organ administracji nie może swojego rozstrzygnięcia oprzeć jedynie o to, że doszło do włączenia...

II SA/Kr 921/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-04

przepisów ustawy prawo budowlane. Obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonanie remontu konserwatorskiego wynika z art. 36 ustawy, treści zaleceń pokontrolnych, oraz art...
. 29 ust. 7 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane., Mając na uwadze powyższe, wyznaczony przez organ termin na wykonanie remontu konserwatorskiego jest zbyt krótki...
1   Następne >   +2   +5   10