Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Ke 1064/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-21

na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] 2005 r. znak [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem...
wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem i umorzył postępowanie organu I instancji prowadzone w trybie art. 50 i 51 ustawy z 1994r. - Prawo budowlane., W motywach...

III SA/Kr 502/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-09-28

przepisami Prawa budowlanego. Podniesiono, że organ I-instancji nie ustalił, czy nałożone zaskarżoną decyzją obowiązki nie naruszają art.. 8 ust. 3 ustawy o cmentarzach...
o uzyskanie pozwoleń wymaganych Prawem budowlanym, ponieważ pozostawano w przeświadczeniu, że uchwała o udzieleniu zgody na zbycie tej działki przez Radę Miasta Zakopanego...

III SA/Kr 468/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-23

. Jako podstawę prawną wskazano ustawę z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz art. 56 ustawy z 1994r. Prawo budowlane i art. 3 ust. 3 i art. 104 kpa...
. Związane ono było z procedurą pozwolenia na użytkowanie obiektu i toczyło się na podstawie regulacji prawnej zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane...

II OSK 1650/07 - Wyrok NSA z 2008-12-18

zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. Z kolei zaskarżone postanowienie jest jedynym postanowieniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy na tym etapie...
i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w zw. z art. 48 ust. 1, art. 83 ust. 1 i art. 90 Prawa budowlanego, przez przyjęcie, że: 1...

II SA/Kr 1232/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-07

substancji lub energii w środowisku, jak również naruszenie art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane., Zdaniem skarżącej, postanowienie zakłada...
skrzyżowania. Obowiązek przeprowadzenia pomiarów wynika zresztą z art. 62 ustawy- Prawo budowlane, który zobowiązuje zarządców dróg do okresowych kontroli stanu nawierzchni...

II SA/Kr 1728/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-17

dotyczyć winna nie tylko samego zjazdu i wjazdu z drogi, ale całej stacji, albowiem z art. 34 ust. 3 prawa budowlanego wynika, że projekt budowlany powinien zawierać...
szczelnych i nienasiąkliwych powierzchni zjazdów, zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z terenu zjazdów oraz przedłożenia projektu budowlanego inwestycji...

II SA/Rz 952/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-06-25

organ wskazał, iż stwierdzone uchybienia stanowią naruszenie przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm...
budowlanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, ze zm.), która zgodnie z jej art. 1 normuje...

II SA/Kr 1662/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-04-11

ustawy Prawo budowlane, §14, 15 i 30 załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy...
ustawy prawo budowlane, §14,15,30 załącznika Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy...

III SA/Kr 990/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-25

jest PKP S.A. Oddział [...] jako zarządca ogólnodostępnych ustępów. Na mocy art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz...
jedynie warto zauważyć, że jeszcze inna argumentacja pojawia się w odpowiedzi na skargę, w której organ powołuje się na przepisy prawa budowlanego nakładające określone...

II SA/Ka 2445/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-11-19

wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 ze zm.). W podstawie prawnej powołano art. 4 pkt 1 i 2, art. 12...
wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 ze zm.). Ostatni element rozstrzygnięcia o przekazaniu sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   16