Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

I SA/Sz 421/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-13

i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ) - dalej w skrócie 'Prawo budowlane' lub 'u.p.b.', żadne urządzenia techniczne...
wyjaśnił, że zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l. 'budowlą' jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej...

I SA/Sz 407/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-13

przesyłowego w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne., Wyżej wymienione urządzenia nie są budowlane, lecz stricte techniczne...
. 2 u.p.o.l. i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 290 ) - dalej w skrócie 'Prawo budowlane' lub 'u.p.b.', żadne...

I SA/Sz 419/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-13

wiatrowej, czyli fundament oraz wieżę., W ocenie Wnioskodawcy, na podstawie art. 1a ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l. i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 290 ) - dalej w skrócie 'Prawo budowlane' lub 'u.p.b.', żadne urządzenia techniczne elektrowni wiatrowych nie wchodzą od 01.01.2017 r...

I SA/Sz 416/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-13

oraz wieżę., W ocenie Wnioskodawcy, na podstawie art. 1a ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l. i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2016 r...
. poz. 290 ) - dalej w skrócie 'Prawo budowlane' lub 'u.p.b.', żadne urządzenia techniczne elektrowni wiatrowych nie wchodzą od 01.01.2017 r. w zakres opodatkowania...

III SA/Wa 1076/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego...
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i jednocześnie przy definiowaniu budowli, przepisy te odsyłają do przepisów Prawa budowlanego...

II FSK 3682/17 - Wyrok NSA z 2019-11-06

budowlane (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.; dalej: 'Prawo budowlane') i załącznikiem do Prawa budowlanego w związku z art. 2 pkt 1 i 2 u.i.e.w. oraz art. 2a Ordynacji...
. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i załącznikiem do Prawa budowlanego w związku z art. 2 pkt 1 i 2 u.i.e.w. - poprzez niewłaściwe zastosowanie ww. przepisów i błędne uznanie...

I SA/Łd 513/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-20

za budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z art. 3 pkt 3 prawa budowlanego nawet po zmianach wprowadzonych ustawą...
. 1 pkt 2 u.p.o.l., które odwołuje się do art. 3 pkt 9 prawa budowlanego. W zakres pojęcia budowli nie wchodzą bowiem urządzenia techniczne, które się w nim znajdują...

I SA/Gd 688/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-12

budowlane (zwana dalej 'Prawo budowlane'):, 1) wykreślenie elektrowni wiatrowych z przykładowego katalogu urządzeń technicznych, których części budowlane stanowią...
budowle w rozumieniu Prawa budowlanego, oraz, 2) uwzględnienie elektrowni wiatrowych w załączniku do Prawa budowlanego, jako nową kategorię obiektu budowlanego...

I SA/Bd 3/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-03-25

energetyczne, gondole z umieszczonymi w nich urządzeniami oraz skrzydła nie są budowlami w rozumieniu ustawy prawo budowlane, a w konsekwencji nie stanowią przedmiotu...
o podatkach, budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane...

I SA/Ol 17/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-03-23

i art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. oraz art. 3 pkt 3 i pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Podniósł, że w dniu 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa...
definicję legalną elektrowni wiatrowej. Zgodnie z tym przepisem, elektrownia wiatrowa jest to budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składająca się co najmniej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100