Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 2607/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

decyzji i udzielenie mu zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych z uwagi na prawo do ochrony życia rodzinnego i prywatnego oraz trudną sytuację [...] pod względem...
4 lutego 2015r. Celem przyjazdu była praca w charakterze pracownika budowlanego, którą podejmował u różnych pracodawców. W dniu 13 lutego 2015r. cudzoziemiec wystąpił...

IV SA/Wa 2663/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

) przekroczy lub będzie usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa., W odwołaniu od tej decyzji skarżący wniósł o wstrzymanie jej wykonania oraz stwierdził...
dowodowego ustalił, że skarżący pracował na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będąc do tego uprawnionym, na rzecz A., K. w firmie budowlanej...

IV SA/Wa 247/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

pominięcie przez organ rozstrzygający faktu aktualnego pobytu skarżącego w Polsce od roku 2007, założenia na terenie Polski spółki prawa handlowego świadczącej usługi...
budowlane, sprowadzenie do Polski rodziny, pełna integracja rodziny skarżącego ze społeczeństwem, uczęszczanie przez syna skarżącego do szkoły na terenie Poznania i pełna...

IV SA/Wa 608/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-05

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi B. B. na postanowienie Szefa...
Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] lutego 2017 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: przyznać prawo pomocy...

IV SA/Wa 1119/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-05

się reaktywować działalność budowlaną, która miała zostać zaniechana na skutek umieszczenia skarżącego w ośrodku strzeżonym dla uchodźców: W spółce poza skarżącym pozostają...
przez spółkę jest korzystna dla gospodarki krajowej, skarżący oświadczył, iż w związku z załamaniem na rynku usług budowlanych spółka zmuszona została do szukania nowych...

IV SA/Wa 38/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

(drewnianego stolika ogrodowego i taczki metalowej, ogrodowo-budowlanej, kosiarki ogrodowej spalinowej, dwóch rowerów górskich); dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania...
na [...], zobaczyć wnuki, wyrobi sobie paszport;, - powrót na [...]nie wiąże się z zagrożeniem jego prawa do życia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego;, - nie był prześladowany...

IV SA/Wa 2266/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-14

zamieszkuje jedna z sióstr. Będąc w Polsce skarżący utrzymywał się z dorywczej, nielegalnej pracy w branży budowlanej. Przez 8 lat pozostawał w konkubinacie z obywatelką polską...
na [...] i nie ma żadnych przeszkód uniemożliwiających mu powrót do kraju pochodzenia., W ocenie organu odwoławczego, wykonanie zaskarżonej decyzji nie naruszy także prawa...

II OSK 1848/17 - Wyrok NSA z 2018-03-06

Sądu I instancji zarzucono:, 1. Na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a., naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 116 pkt 3 ustawy z 12 grudnia 2013...
w Warszawie w całości jako naruszającego prawo i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie., 2. Rozpoznanie skargi...

IV SA/Wa 1090/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-18

wbrew przepisom prawa - Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy., Powyższa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym., W dniu...
określonego w niniejszej decyzji albo przekroczy granicę lub będzie usiłowała przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa. W podstawie prawnej decyzji powołał art. 302 ust...

IV SA/Wa 607/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

złożonego wniosku, celem pobytu cudzoziemca miało być wykonywanie pracy na rzecz [...], I. O., [...],[...], na stanowisku robotnika budowlanego, na podstawie umowy o pracę...
., W wyniku przeprowadzonego postępowania Wojewoda ustalił, że pomimo prawidłowo doręczonego wezwania, do akt sprawy nie załączono wymaganych prawem dokumentów, dokumentów...
1   Następne >   3