Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 1023/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

z załącznikiem do Prawa budowlanego, |, |zbiornik wodny zaliczony jest do XXIV kategorii, a współczynnik wielkości obiektu (w) powyżej 1 ha do 10 ha wynosi 1.5, zatem...
69/1, |, |art. 59g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290); dalej: 'Prawo budowlane', poprzez jego |, |niezastosowanie i brak...

II FSK 1531/17 - Wyrok NSA z 2019-05-14

. Definicję budowy zawiera ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 6 ww. ustawy przez budowę...
danej czynności w świetle ustawy - Prawo budowlane. Zmiana polegająca na przesunięciu wzdłuż osi linii, z zachowaniem długości linii, stanowić będzie (w myśl przywołanej...

I FSK 1235/17 - Wyrok NSA z 2019-11-28

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). Według organu, ponieważ przedmiotem dostawy jest niedokończona inwestycja budowlana, która w myśl przepisów...
Prawa budowlanego oraz PKOB nie wypełnia definicji budynku, gdyż nie jest zadaszona oraz nie nosi cech budowli, zatem dla potrzeb klasyfikacji prawnopodatkowej obiekt...

II FSK 2013/18 - Wyrok NSA z 2020-12-03

zostaje prawo, o którym mowa w art. 1, obejmujący budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm., dalej...
: Prawo budowlane) oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania, a w szczególności nabycie praw...

II FSK 1565/18 - Wyrok NSA z 2020-10-29

lub przeniesione zostaje prawo, o którym mowa w art. 1, obejmujący budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623...
z późn. zm., dalej : Prawo budowlane) oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania, a w szczególności...

II FSK 1169/17 - Wyrok NSA z 2017-10-05

w całości lub w części opłaty legalizacyjnej - ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 Prawo budowlane postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, ze zm. - dalej jako: O.p.) w zw. z art. 49c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...

I SA/Sz 266/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-17

. 3 pkt 2, pkt 2a i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) dotyczących budynku, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowli...
inwestycja budowlana, która w myśl przepisów prawa budowlanego oraz PKOB nie wypełnia definicji budynku, gdyż nie jest zadaszona oraz nie nosi cech budowli. Zatem dla potrzeb...

II FSK 358/18 - Wyrok NSA z 2020-01-16

z punktu widzenia żądanego rozstrzygnięcia. Ocena taka leży w gestii organów budowlanych, i jest dokonywana na gruncie przepisów prawa budowlanego, czy też sądów cywilnych...
kasacyjnej nie zachodziła zatem potrzeba dokonywania ocen, do których uprawniony byłby organ budowlany, na podstawie przepisów prawa budowlanego. W postępowaniu interpretacyjnym...

I FSK 1870/17 - Wyrok NSA z 2020-08-28

ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.; dalej: Prawo Budowlane) - w odniesieniu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru...
, ani nie podlegają tym organom służbowo (brak zwierzchnictwa służbowego). Powoływanie i odwoływanie kierowników ww. jednostek (art. 86 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego w odniesieniu...

II FSK 1387/17 - Wyrok NSA z 2018-08-23

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn.zm.), dalej 'u.P.B.' . Przypomniał, że opłata legalizacyjna nie stanowi obowiązku...
ustawy Prawo budowlane z 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 443), w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia o możliwości stosowania do opłat legalizacyjnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   15