Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SA/Wa 136/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-14

przez wymienioną wykorzystane zgodnie z celem, tj. na uzupełnienie wkładu budowlanego lokalu przy ul. [...] w W., wydanego na warunkach własnościowego spółdzielczego prawa...
została na uzupełnienie wkładu budowlanego do uzyskania wspólnie z mężem J. N., spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w SBM [...], położonego przy ul...

I OSK 2049/16 - Wyrok NSA z 2018-06-21

). Przeznaczona ona została na uzupełnienie wkładu budowlanego do uzyskania wspólnie z mężem J. N., spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego...
, o której mowa w art. 108 ust. 1., Pomoc finansowa jest prawem pochodnym do prawa do lokalu mieszkalnego przydzielanego na podstawie decyzji administracyjnej...

I OSK 2050/16 - Wyrok NSA z 2018-06-21

w wysokości [...] zł (po denominacji). Przeznaczona ona została na uzupełnienie wkładu budowlanego do uzyskania wspólnie z mężem J. N., spółdzielczego własnościowego prawa...
. Przeznaczona ona została na uzupełnienie wkładu budowlanego do uzyskania wspólnie z mężem J. N., spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego...

II SA/Wa 1767/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

fizyczną,, 3) aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu lub prawo wieczystego użytkowania oraz pozwolenie na budowę domu lub lokalu mieszkalnego...
stanowiącego odrębną nieruchomość,, 4) zawiadomienie o zakończeniu budowy lub pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego., Mając na względzie powyższe, Szef ABW zauważył...

II SA/Wa 135/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-14

w wysokości 6.374,40 zł (po denominacji). Przeznaczona ona została na uzupełnienie wkładu budowlanego do uzyskania wspólnie z mężem J. N., spółdzielczego własnościowego prawa...
[...] kwietnia 2013 r., Szef ABW stwierdził, że w przypadku nieprzyznania funkcjonariuszowi lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji, prawo do zaspokojenia jego potrzeb...

I OSK 2306/15 - Wyrok NSA z 2016-06-02

.- dalej 'Kpa') w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy oraz naruszenie prawa materialnego, tj. art. 102 § 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa...
przydzielony lokal mieszkalny oznaczony numerem [...] w Warszawie przy [...] o powierzchni użytkowej 36,70 m2, w tym mieszkalnej 25,50 m2. Prawo do zamieszkiwania w lokalu...

II SA/Wa 1759/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-17

oraz naruszenie prawa materialnego, tj. art. 102 § 1 ustawy z dnia 24 maja, 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu poprzez błędne uznanie, że skarżąca...
Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Stosownie do treści art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153...