Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II SA/Ol 800/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-04

. Zarzucił, że unormowanie to narusza art. 59 ust. 1 i art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 4 Prawa budowlanego poprzez wykluczenie prawa zabudowy...
obiektu, zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane. Podniósł, że decyzja o warunkach zabudowy jest promesą, przyrzeczeniem publicznym uzyskania pozwolenia na budowę...

III SA/Wr 157/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-27

z termomodernizacją nieużytkowego budynku (dawnego Hotelu [...]) zlokalizowanego w S. Budynek ten nie jest nie jest obiektem budowalnym w rozumieniu ustawy Prawo budowlane...
. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powyższe zostało potwierdzone stwierdzeniami S. K. (certyfikowanego audytora energetycznego) i E. K...

II OSK 652/19 - Wyrok NSA z 2019-05-08

budowy należy rozpatrywać z punktu widzenia regulacji zawartych w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (p.b.)., Sąd I instancji podzielił pogląd organu, że z załączonej...
ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej u.o. w zw. z art. 41 ust. 1, 2 i 3, art. 3 pkt 6, art. 3 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (w brzmieniu obowiązującym...

III SA/Wr 773/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-25

te są decyzjami aktualnymi w świetle prawa budowlanego. Dlatego też skarżaca wniosła o przyznanie 4 punktów w ramach niniejszego kryterium.', IZ RPO WD - odnosząc...
art. 30 ustawy Prawo budowlane. (...) Aby uzyskać punkty na ocenie merytorycznej Wnioskodawca powinien złożyć ostateczne w dniu złożenia pierwszej wersji wniosku...

II SA/Kr 490/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-22

oraz posiada fundamenty i dach, stosownie do art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednol. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 - dalej w skrócie P.b....
Prawo budowlane oraz uprzednio wymienionych rozporządzeń wykonawczych. Niemniej jednak z uwagi na ścisłe powiązanie z problematyką budynków i lokali w znaczeniu...

III SA/Wr 1269/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-16

było sukcesywnie dofinansowanie., Umowa zobowiązywała także Beneficjenta do zachowania odpowiednich przepisów o zamówieniach publicznych, w tym ustawy Prawo zamówień...
publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) [zwana dalej: PZP z 2007 r., PZP...

II SA/Łd 473/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-08-06

przygotowawczych już w 2013 r., których podjęcie, zgodnie z prawem budowlanym, jest równoznaczne z rozpoczęciem budowy. Na okoliczności wskazane w w/w piśmie Spółka załączyła...
na następnej kolejności na brzmienie art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) - dalej w skrócie 'P.b...

II OSK 255/15 - Wyrok NSA z 2015-09-25

, że adresatem sankcji z § 1 są takie podmioty, które mają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Taka wykładnia może jednak budzić wątpliwości zważywszy...
budowlane i Kodeksu cywilnego. Analizując przepisy ustawy Prawo budowlane, Sąd I instancji wskazał, że kwestie zmiany sposobu użytkowania nie mają większego znaczenia...

III SA/Wr 281/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

termomodernizacji w obiekcie budowlanym, który nie jest użytkowany i nie wpisuje się w definicję określoną w ustawie - Prawo budowlane. Opierając się na dołączonych zdjęciach uznał...
budowlanym w rozumieniu Prawa budowlanego. Jego stan nie pozwala też stwierdzić o możliwości dotychczasowego użytkowania (z dołączonych zdjęć wynika m in. fakt zdemontowania...

II OSK 2717/19 - Wyrok NSA z 2019-12-10

, uniemożliwiając jej wykonywanie i uzyskanie odpowiednich zezwoleń., Po szóste, błędną wykładnię art. 41. ust. 1-3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290...
ze zm.; dalej: prawo budowlane) przez przyjęcie, że prace przygotowawcze nie stanowią rozpoczęcia budowy, w sytuacji gdy prawidłowa wykładnia tego przepisu jednoznacznie...
1   Następne >   +2   +5   +10   24