Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

II FSK 1801/18 - Wyrok NSA z 2019-09-27

.) - powoływanej dalej jako 'u.p.o.l.', i art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). Przeprowadzając...
wykładnię prawa i omawiając zakres odesłań zawartych w u.p.o.l. do Prawa budowlanego organ pierwszej instancji omówił stan prawny obowiązujący do dnia 28 czerwca 2015 r...

II FSK 1580/18 - Wyrok NSA z 2020-07-16

lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716, dalej: 'u.p.o.l.') w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm., dalej...
: 'Prawo budowlane') poprzez uznanie, że w związku ze zmianą definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016...

I SA/Bd 86/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-16

jej części budowlane. Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy pol budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Bd 836/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-03-11

pkt 9 prawa budowlanego oraz naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez jego pominięcie w sprawie. W uzasadnieniu podniesiono, iż w świetle...
art. 3 pkt 3 prawa budowlanego w brzmieniu nadanym mu przez ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz...

II FSK 1231/09 - Wyrok NSA z 2010-10-29

ani jako samodzielne budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ani jako instalacje lub urządzenia stanowiące wraz z budowlą całość techniczno-użytkową...
pkt 3 i 9 Prawa budowlanego, do którego odsyła art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy. W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane budowlą jest każdy obiekt budowlany...

I SA/Wr 3364/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego związane...
I instancji powołał przykład rurociągu (przebiegającego pod ziemią jak i znajdującego się na jej powierzchni) stanowiącego w rozumieniu Prawa budowlanego budowlę, która - służąc...

I SA/Wr 1874/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Wr 1877/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

' w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem...
lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania...

I SA/Wr 1881/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Wr 1880/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100