Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

II GSK 1489/13 - Wyrok NSA z 2014-11-18

kontenera stale związanego z gruntem, a w odniesieniu do planowanych robót budowlanych, według Prawa budowlanego, wymagane jest dołączenie ostatecznej decyzji...
nie usunął w terminie wszystkich wskazanych w ww. pismach nieprawidłowości i braków. Nie dostarczył bowiem dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego w stosunku...

III SA/Po 725/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-13

, że ogrodzenia są istotnym elementem obiektów małej architektury, co wynika z przepisów Prawa budowlanego. Jednocześnie zaznaczono, że w miejscowościach, gdzie zaplanowano...
przedmiotowy inwestycji wskazanej we wniosku obejmuje remont obiektów, jednak zgodnie z Prawem budowlanym obiektem jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi...

V SA/Wa 321/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010.243.1623 j.t.) jako obiekt należy rozumieć:, a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,, b...
prawa budowlanego wymagane jest dołączenie ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę. Wnioskodawca na etapie drugich uzupełnień dostarczył jedynie wniosek...

III SA/Po 486/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

zgłoszeniu robót budowlanych., W dniu [...] marca 2017 Urząd Marszałkowski zajął stanowisko w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Wyjaśnił, że załączone...
robót do przebudowy sieci, sprowadzając niejako zaplanowaną wymianę jedynie do rangi remontu, który zgodnie z definicją wynikającą z prawa budowlanego polega...

I SA/Ol 146/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-05-21

dla prawa budowlanego. Powołane w tym zgłoszeniu przepisy art. 30 ust 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994...
charakterystycznymi dla prawa budowlanego., Składając w ramach usuwania braków i wyjaśnień nowy wniosek w rubryce 14 Planowany cel operacji wnioskodawca wyjaśnił w pkt.14.1...

I SA/Sz 842/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-01

podniosła, że złożone przez nią wnioski dotyczą dwóch odrębnych budynków (budynek A i budynek B) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409...
wielofunkcyjny 'B',, - pozwolenie budowlane zawarte w decyzji nr [...] z dnia 1 czerwca 2011 r. wskazuje na budowę ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego I - budynki...

III SA/Po 590/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-04

znajduje się w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186); jest to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony...
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Samorząd Województwa ocenił, że cmentarz parafialny, nie spełnia ww. wymogu i nie może zostać...

II SA/Ke 60/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-02-28

wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego (pkt 11);, - szczegółowy opis operacji...
projektu budowlanego jest dopiero jednym z elementów operacji i zostało wyszczególnione jako osobna pozycja zestawienia rzeczowo-finansowego,, E. a w konsekwencji - art. 9...

V SA/Wa 2657/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-12

decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę - jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń - kopię. Odsyłacz przypisany...
o uchylenie zaskarżonego aktu, zarzucając naruszenie przepisów prawa, błędy i uchybienia w postępowaniu i interpretacji w zakresie stanu faktycznego i prawnego...

I SA/Sz 292/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-12

, które to pojęcie odnosi się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) i wiąże się z definicjami budynku, budowli, obiektu tymczasowego. Trwałe...
prawa, lecz organ nie znalazł powodów do zmiany swojego stanowiska, co znalazło swój wyraz w piśmie organu z dnia 21 stycznia 2015 r., Wnioskodawca złożył skargę...
1   Następne >   3