Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SAB/Gl 9/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-09-20

.'. W jego uzasadnieniu skarżący podniósł, że 'władza samorządowa gminy K. przy wykonaniu drogi (biegnącej ul. [...]) nie przestrzegała prawa budowlanego' co stanowi...
, których konsekwencją jest niezgodność parametrów drogi z pozwoleniem na budowę i normami prawa budowlanego., Wobec zawartych w skardze zarzutów skarżący domagał...

I SA/Rz 117/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-07-25

; 'Natomiast błędna interpretacja ciążącego na nich obowiązku podatkowego wynika z odmiennej interpretacji pojęć z zakresu prawa budowlanego'. Przepisy Uchwały o obowiązku...
: stragan, stół, szczęka itd. zostały uznane za niepodlegające prawu budowlanemu i zaliczone do urządzeń targowiskowych /podobnie jak w uchwale poprzedniej/. Niezasadne...

I SA/Ke 639/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-12-10

, iż są to roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku. Z zestawienia tych dwóch przepisów tj. art. 81 ust. 1...
,,przy zabytku' i ,,w otoczeniu zabytku'. W pojęciu roboty budowlane mieści się budowa - art. 3 ust. 7 Prawo budowlane. Skoro przedmiotowa dzwonnica nie jest zabytkiem...

I SA/Op 825/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-29

umowa inwestycyjna zawarta z firmą A jest umową nazwaną posiadającą cechy właściwe dla umowy o roboty budowlane oraz dla umowy o świadczenie usług i dotyczy wykonania robót...
budowlanych i wykonania usług, a nie ich finansowania. Skoro zatem umowa ta posiadała cechy dwóch umów nazwanych (umowy o roboty budowlane oraz umowy o świadczeniu usług...

I SA/Op 445/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-01-11

Powiatowi A dotychczas poniesionych wydatków za wykonane już roboty budowlane (co w rozumieniu prawa budowlanego należy także traktować jako roboty budowlane),, 3...
właściwe dla umowy o roboty budowlane oraz dla umowy o świadczenie usług. Podkreślił także, że wskazana umowa dotyczy wykonania robót budowlanych i wykonania usług...

I SA/Kr 265/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-08

Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji dotacja została przyznana na wykonanie iluminacji wewnętrznej...
i restauratorskich;, 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;, 6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;, 7) zabezpieczenie...

I SA/Ol 129/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-22

budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego...
niezgodnie z treścią zapisów art.5 ust.1 pkt 3 ustawy upol, co stanowi istotne naruszenie prawa.' Dlatego ww. zapis uchwały Rady Miejskiej został uznany za nieważny...

II GSK 709/15 - Wyrok NSA z 2016-10-28

elementem charakterystycznym dla umów o roboty budowlane;, c. błędnej wykładni tego przepisu w zw. z art. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst...
dotychczas poniesionych wydatków za wykonane już roboty budowlane (które mają taki charakter również w rozumieniu prawa budowlanego), 3) wykonanie wszystkich możliwych...

VIII SA/Wa 240/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-15

do ustawy - Prawo ochrony środowiska, tylko do ustawy Prawo budowlane. Z kolei, Prawo ochrony środowiska w ogóle nie odnosi się - w zakresie dotyczącym zasad udzielania dotacji...
przez gminy - do Prawa budowlanego. Dlatego też, regulacje odnoszące się do pojęcia 'budynki użyteczności publicznej' sprawiają, że użyty zwrot w uchwale Rady Miejskiej...

I SAB/Gl 10/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-09-27

prawa i za to nie ponosi żadnej kary'. Do skargi załączono, jako 'dowód przestępstwa', odpis pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia [...] 2003 r. oraz odpis decyzji...
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] ., Wobec zawartych w skardze zarzutów skarżący domagał się, aby Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   9