Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X
  • Symbol

I OSK 26/12 - Wyrok NSA z 2012-05-10

także co należy rozumieć pod pojęciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w świetle ustawy Prawo budowlane i wskazał, że tym samym budynek wielolokalowy to taki...
, stanowiącej podstawę dokonania wpisu lokalu do księgi wieczystej;, 3. rażące naruszenie art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez błędną wykładnię...

I OSK 27/12 - Wyrok NSA z 2012-05-10

'budynek mieszkalny jednorodzinny' w rozumieniu prawa budowlanego i 'budynek wielolokalowy' i wskazał, że dowodem na okoliczność spełnienia warunków...
. Prawo budowlane przez błędną wykładnię i zastosowanie, a to przez przyjęcie, iż budynek wielolokalowy w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami to taki...

II OW 46/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

niewłaściwość., Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie Mazowiecki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że na mocy art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
Nadzoru Budowlanego w Warszawie z dnia [...] czerwca 2010r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego...

II SA/Wr 3/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-19

naruszenia prawa., Pismem z dnia [...]r. Przewodniczący Rady Powiatu w Ś. poinformował Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś., że powyższe wezwanie należy ocenić...
i rozstrzygnięć merytorycznych podejmowanych przez inspektorat. Uprawnienia do weryfikacji i merytorycznej oceny, zgodnie z art. 83 ust. 2 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207...

II SA/Wr 4/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-19

przez inspektorat. Uprawnienia do weryfikacji i merytorycznej oceny, zgodnie z art. 83 ust. 2 prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.), należą bowiem do wyłącznej...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. na uchwałę Rady Powiatu w Ś. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie skargi J. P. na Powiatowego...

II SA/Wr 5/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-19

przez inspektorat. Uprawnienia do weryfikacji i merytorycznej oceny, zgodnie z art. 83 ust. 2 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.), należą bowiem do wyłącznej...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. na uchwałę Rady Powiatu w Ś. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie skargi J. P. na Powiatowego...

OW 133/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-22

Nadzoru Budowlanego, stosownie do art. 37 kpa., Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji z mocy art. 15 w związku z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej z wniosku Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy...

II SA/Po 693/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-13

naruszenia przepisów ustaw: prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kpa', uznając ją za bezprzedmiotową., Skarga J. M...
. z dnia 17 kwietnia 2012 r. została wniesiona na podstawie art. 229 pkt 3 kpa., W dniu 12 lipca 2012 r. J. M., po uprzednim wezwaniu organu do usunięciu naruszenia prawa...

II SAB/Ol 8/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2006-03-06

, że w dniu l 7 sierpnia 2005 r. do Rady wpłynęła skarga dotycząca naruszenia przepisów Prawa budowlanego przy realizacji przebudowy ulicy P. w G. Identyczna w treści skarga...
, w trybie art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego, w dniu 24 sierpnia 2005 r. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, o czym skarżący został poinformowany. Kolejna...

I SA/Wa 1226/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-22

lokali Innych dokumentów odnoszących się do opisanej nieruchomości brak., Zgodnie z treścią przepisów prawa budowlanego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z poź. zm...
[...] pismem z dnia [...] grudnia 2009 r. do usunięcia naruszenia prawa., Odpowiadając na skargę Rada Powiatu [...] wniosła o jej oddalenie. Organ ten wyjaśnił, iż skarżący...
1   Następne >   +2   +5   11