Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Urbanistów X

VII SA/Wa 9/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-26

te zastosowały niewłaściwy tryb postępowania kwalifikacyjnego w odniesieniu do W. M., Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz...
, po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego, decyzję w sprawie uprawnień budowlanych, w stosunku do osób, o których mowa w art. 12a Prawa budowlanego, a w wypadku...

VII SA/Wa 539/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-20

Okręgowej Izby Urbanistów [...] zostały wydane z naruszeniem przepisów prawa materialnego oraz postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd uznał, że organy...
. do Krajowej Rady Izby Urbanistów uznając, że wniosek ten dotyczy w istocie przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego w oparciu o przesłanki określone w art. 12a Prawa...

VII SO/Wa 23/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-08

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z nieprzekazaniem przez Krajową Komisję...
z tytułu należnego wpisu sądowego., Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. Nr 153...

VII SA/Wa 9/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-07

skargi kasacyjnej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:, Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu...
zostać nadany właściwy bieg., Z powyższych względów Sąd, na podstawie art. 86 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu. ...

VII SA/Wa 1536/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-16

prawo samodzielnego projektowania w skali regionalnej i lokalnej oraz kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie., Wskazano również, że zasady prowadzenia...
Izby Urbanistów jest prawo weryfikacji kwalifikacji osób zainteresowanych przystąpieniem do samorządu zawodowego (art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.). Ustawa...

VII SA/Wa 1003/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-10

niedopuszczalności odwołania postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270), należało orzec jak w sentencji postanowienia. ...

VII SA/Wa 107/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-26

, co następuje:, Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę...
Urbanistów wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 55 § 1 pkt 6 ustawy Prawo...

VII SA/Wa 1003/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-16

Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Stosownie do treści art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...