Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

II SAB/Wa 406/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-19

posiadanych przez wymienione w piśmie osoby, przepisów regulujących udostępnienie takich danych zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 88...
uprawnienia budowlane. Podkreślił, że art. 88 a ust. 1 pkt 3 i ust. 2-5 ustawy Prawo budowlane określa odrębne zasady udzielania informacji na temat osób wykonujących...

II GSK 2638/21 - Wyrok NSA z 2022-04-28

drogowego, wynika, że na zasadzie transgraniczności może ten zawód wykonywać również na terenie Polski bez ograniczeń. Prawo polskie - ustawa Prawo budowlane, inaczej reguluje...
, że tylko dyplom ukończenia studiów magisterskich stanowi dokument odpowiedni, i że tylko spełnienie polskich wymagań tj. wymagań ustawy prawo budowlane co do poziomu wykształcenia...

II GSK 1609/18 - Wyrok NSA z 2022-02-10

. [...] z naruszeniem prawa, ze względu na brak posiadania przez stronę uprawnień budowlanych, tj. niespełnienia wymogów z art. 5 ust. 2 ustawy., W ww. uchwale wskazano...
. -Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa uchwały numer [...], tj. [...] marca 2003 r., a okoliczność...

II GSK 232/11 - Wyrok NSA z 2012-03-14

, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, odmówiła D. K. uznania kwalifikacji...
stwierdziła, że zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego...

II GSK 1817/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

2009 r., Krajowa Rada stwierdziła, że zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.; dalej p.b....
, na podstawie § 67 ust. 2 nr 1 Prawa budowlanego Landu H., posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Zaświadczenie H. Izby Architektów z [...] kwietnia 2009 r. stwierdzające...

II GSK 3854/16 - Wyrok NSA z 2018-11-14

posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej utraciła prawo członkostwa w izbie inżynierów budownictwa, a uzyskała prawo członkostwa w izbie...
uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-4 ustawy - Prawo budowlane;, - posiadają uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym...

VIII SA/Wa 370/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-06

wyjaśnił, że stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 3-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1623...
w tym piśmie przepisach prawa i zawiera wnioski wynikające z tych przepisów, a także ogólne stwierdzenia dotyczące interpretacji przepisów o uprawnieniach budowlanych. Pismo...

II SA/Wa 1076/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-19

budowalnych jest - stosownie do art. 88a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego...
w przepisach ustawy prawo budowlane, tj. art. 88a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2-5 tej ustawy, a organem właściwym do udzielenia takich informacji jest Główny Inspektor Nadzoru...

II GSK 809/22 - Wyrok NSA z 2022-08-24

budowlanych oraz ich charakterystykę i konstrukcję; zaświadczenia właściwego organu poświadczającego, że jako inżynier nie został zawieszony ani nie pozbawiono go prawa...
przysługiwała skarga na bezczynność, WSA wskazał na art. 12a ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust...

II GSK 1069/22 - Wyrok NSA z 2022-10-13

wskazał na art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333; dalej zwanej 'upb'), zgodnie z którym, samodzielne funkcje...
budownictwa oraz urbanistów i ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 210, poz. 1321, dalej zwaną 'ustawa zmieniająca z 7 listopada 2008'), którą to ustawą dokonano implementacji...
1   Następne >   +2   4