Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

VII SA/Wa 2317/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-04

1994 r. Prawo budowlane i art. 104 § 2 kpa w związku z wnioskiem Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej [...] Okręgowej Izby Architektów, o ukaranie architekta B...
wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, poprzez akceptację takiego oznaczenia i opisania projektu, które pozwoliło inwestorowi i organowi administracji...

VII SA/Wa 719/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-21

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, ze zm.), wystąpił do [...] Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów...
4 ustawy Prawo budowlane, ponieważ były zawinione i świadome oraz dotyczyły nieznajomości prawa i nierzetelnego wykonywania obowiązków zawodowych, co w konsekwencji...

VII SA/Wa 739/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-04

) w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1), art. 20 ust. 2, art. 33 ust. 2 pkt 2) oraz art. 5 ust. I pkt 9) ustawy Prawo budowlane w związku z § 3 pkt 17) i 18) rozporządzenia...
w budownictwie określone w art. 95 pkt 4) w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 9) ustawy Prawo budowlane w związku z § 3 pkt 17) i 18) i §13 ust...

VII SA/Wa 1362/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-23

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach...
postępowania w sprawie uzyskania uprawnień budowlanych w art. 12 Prawa budowlanego. Podkreślił, że do chwili obecnej zainteresowany nie przedłożył dowodu zdania egzaminu...

VII SA/Wa 1392/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-26

. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, ze zm...
praktykantowi udziału w pracach nad pełnym opracowaniem projektu architektoniczno-budowlanego, nie spełnia wymogów praktyki zawodowej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy Prawo...

VII SA/Wa 1390/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-16

Architektów, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r...
praktyki zawodowej, o której mowa w przepisie art. 12 ust. 2 Prawa budowlanego., Po rozpatrzeniu odwołania A. S., zapadła decyzja Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby...

VII SA/Wa 2074/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-26

., a więc czynu skutkującego odpowiedzialnością zawodową w budownictwie przewidzianą w art. 95 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane i na podstawie art. 96 ust 1 pkt 1 w/w ustawy wymierzył...
, nieprzemyślanych działań naraziły inwestorów na wysokie straty co wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 95 pkt 4 ustawy Prawo budowlane., Odwołanie od powyższej decyzji złożył Z. K...

VII SA/Wa 2320/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-14

w budownictwie przewidzianą w art. 95 pkt 4 ustawy Prawo budowlane i na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 tej ustawy orzekł wobec T. B. karę upomnienia., Odwołanie od powyższego...
- oprócz wymierzonej kary upomnienia - obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy Prawo budowlane., Po rozpatrzeniu w/w odwołania...

VII SA/Wa 125/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-13

. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118...
i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest wykazanie odpowiedniego wykształcenia technicznego i praktyki zawodowej...

VII SA/Wa 816/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-26

Prawa budowlanego uznał arch. A.D. winnym popełnienia czynu powodującego odpowiedzialność zawodową, polegającego na faktycznym uchyleniu się od podjęcia nadzoru autorskiego...
Muzeum [...] w [...]'. Ponadto nałożono na arch. A.D. - na zasadzie przepisu art. 96 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego karę upomnienia., W wyniku przeprowadzonego...
1   Następne >   +2   +5   7