Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II SA/Sz 68/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-04-21

zapisy uchwały są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, naruszają bowiem przepis art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...
garażowymi i gospodarczymi. Natomiast w świetle definicji zawartej w przepisie art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym...

II OSK 1175/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

leśnych, tj. budowli oraz obiektów małej architektury w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniósł...
tego nie można wykładać w oderwaniu od definicji budowy. W jego ocenie, mając na uwadze treść art. 3 pkt 1, pkt 3 i pkt 6 ustawy - Prawo budowlane uznać należy, że wprowadzony zakaz...

II OSK 1043/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

architektury w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniósł Wojewoda Warmińsko - Mazurski, reprezentowany...
w oderwaniu od definicji budowy. W jego ocenie, mając na uwadze treść art. 3 pkt 1, pkt 3 i pkt 6 ustawy - Prawo budowlane uznać należy, że wprowadzony zakaz zabudowy...

II SA/Kr 1649/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-27

z art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm). Zdaniem strony skarżącej cytowany przepis w brzmieniu...
obowiązującym w dacie podjęcia przedmiotowej uchwały definiował pojęcie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które należało rozumieć jako 'tytuł prawny...

II OSK 2068/20 - Wyrok NSA z 2020-12-02

. 1 pkt 7 Regulaminu w zakresie odwołującym się do 'dokumentacji projektowej'. Jak wynika z art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz...
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W tym zakresie wymóg regulaminu jest sprzeczny z ww. przepisem Prawa budowlanego;, - art. 6 ust. 1 pkt 10 Regulaminu...

II OSK 1041/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

. budowli oraz obiektów małej architektury w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniósł Wojewoda...
. W jego ocenie, mając na uwadze treść art. 3 pkt 1, pkt 3 i pkt 6 ustawy - Prawo budowlane uznać należy, że wprowadzony zakaz zabudowy nie jest zupełny, gdyż dotyczy...

II OSK 1042/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

budowy. W jego ocenie, mając na uwadze treść art. 3 pkt 1, pkt 3 i pkt 6 ustawy - Prawo budowlane uznać należy, że wprowadzony zakaz zabudowy nie jest zupełny...
możliwości lokalizacji wszelkich obiektów infrastruktury technicznej, np. budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, do których należą, m.in. oczyszczalnie ścieków, składowiska...

II OSK 1084/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

, że dopuszczenie możliwości lokalizacji wszelkich obiektów infrastruktury technicznej, np. budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, do których należą, m.in. oczyszczalnie ścieków...
oraz obiektów małej architektury, w rozumieniu Prawa budowlanego, ustalając w ppkt lit. a i b ich gabaryty. Podał, że powyższy przepis oraz § 11 pkt 1 uchwały, umożliwiający dowolne...

II SA/Lu 1124/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-13

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, poprzez przekroczenie władztwa planistycznego polegającego na wprowadzeniu ustaleń...
na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Przepis ten zawierał delegację dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki...

II OSK 1510/16 - Wyrok NSA z 2017-01-18

, oznaczonych w planie miejscowym symbolem 'R',, 4. art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) w zw...
gruntowo - wodnych'. Tymczasem zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane, projekt budowlany, w zależności od potrzeb, powinien zawierać wyniki badań geologiczno...
1   Następne >   +2   +5   +10   100