Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 853/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-28

technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz pisemne upoważnienie...
z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym - oddala skargę - Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej...

II SA/Wa 1065/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-13

rozdziału 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) oraz pisemne upoważnienie dyrektora oddziału regionalnego Agencji...
z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym - oddala skargę. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Decyzją...

II SA/Wa 36/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-02

Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego w B., działając na wniosek C. M., decyzją nr [...] z dnia [...] stycznia 1978 r. przyznał wnioskodawcy dodatkową ulgę w formie...
Szef Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo - Budowlanego na prośbę zainteresowanego wyraził zgodę na przedłużenie terminu zakończenia budowy, a tym samym...

II SA/Wa 973/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-26

-Budowlanego w B.,, 2. naruszenie prawa procesowego, mające wpływ na wynik postępowania i rozstrzygnięcia sporu, jaki skarżący toczy nieprzerwanie od [...] grudnia 1989 r...
dokumentów:, 1) zawiadomienia o przekazaniu środków pieniężnych wynikających z decyzji Szefa Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego w B. nr [...] z dnia...

I SA/Wa 1048/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-05

kwatery stałej położonej przy ul. [...] w G., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazano, że Szef Wojskowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego Marynarki Wojennej w G...
. [...]. Pomoc ta została uzupełniona decyzją Szefa Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego Marynarki Wojennej z dnia [...] lutego 1966 r. nr [...]. Następnie decyzją Dowódcy...

I OSK 711/16 - Wyrok NSA z 2018-01-26

Wydane na podstawie derogowanych norm ustawowych ostateczne decyzje administracyjne - jak tzw. normy pochodne - zachowują trwałość także po wejściu w życie nowego prawa...
. Z. a W. Z. W. Z. po rozwodzie wyprowadził się z ww. kwatery a jego prawo do kwatery zostało zrealizowane poprzez przyznanie pomocy finansowej z funduszu mieszkaniowego MON na uzupełnienie wkładu...

I OSK 1362/05 - Wyrok NSA z 2006-10-26

Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy., Szef Wojskowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego [...] decyzją z dnia 10 grudnia 1964 r...
Szefa Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego [...] z dnia 12 lutego 1966 r. nr [...]., Następnie, w dniu 19 grudnia 1986 r. skarżący złożył wniosek o przydział kwatery stałej...

II SA/Wa 228/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-25

administracyjnego określonej w art. 7 i 8 k.p.a, bowiem w dacie orzeczenia rozwodu wojskowy organ kwaterunkowo-budowlany podjął wszelkie możliwe działania prawem...
Mieszkaniowej z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym 1. uchyla zaskarżoną decyzję...

II SA/Wa 345/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-29

2007, nakazującą Z. B., B. B. i B. M. zwolnienie lokalu mieszkalnego w P. na Os. L. [...] (wraz ze wszystkimi osobami wspólnie z nimi zamieszkałymi i rzeczami prawa...
-Budowlanego w P. nr [...] z dnia [...] lutego 1988 r. uzyskał pomoc finansową z funduszu mieszkaniowego MON w formie zaliczkowej z przeznaczeniem na budowę jednorodzinnego...

I OSK 1209/08 - Wyrok NSA z 2009-09-02

RP), nakazał zwolnienie przez Z. B., B. B. i B. M. (wraz ze wszystkimi osobami wspólnie z nim zamieszkałymi i prawa ich reprezentującymi) lokalu mieszkalnego w P. na os...
- Budowlanego w Poznaniu decyzją z dnia [...] lutego 1988 r., nr [...] przyznał Z. B. z funduszu mieszkalnego Ministerstwa Obrony Narodowej pomoc finansową w formie...
1   Następne >   +2   6