Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 1409/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-14

lub przez osoby przez niego upoważnione, czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym określonym na podstawie Prawa budowlanego, wymaganiom eksploatacyjnym określonym...
po sprawdzeniu przez Prezesa Urzędu lub przez osoby przez niego upoważnione, czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym określonym na podstawie Prawa budowlanego, wymaganiom...

VI SA/Wa 1052/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-01

budowlanych, niezależnie od ich wysokości, uznanych zgodnie z § 2 rozporządzenia za przeszkody lotnicze., Mając na uwadze przytoczone przepisy prawa oraz odwołując...
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.). Ma on charakter stały i jest położony w otoczeniu lotniska...

VII SA/Wa 341/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

zarzucając jej naruszenie:, I. prawa materialnego mającego wpływ na wynik sprawy tj.:, 1) § 6 rozporządzenia w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane...
ani nie zakłóci w odczuwalny sposób regularności tych operacji,, f) art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.) poprzez...

VII SA/Wa 749/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

- Prawo budowlane. To w ramach tej procedury właściciele oraz użytkownicy nieruchomości sąsiednich, znajdujący się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, powinni mieć...
. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., dalej jako 'k.p.a.') oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 z późn. zm...

I OSK 2467/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-23

możliwości sprawnego prowadzenia budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wydanie decyzji spowodowało wstrzymanie robót budowlanych na prawie dwa miesiące., W odpowiedzi...
określającą zasady jego działania jako reprezentującego inwestora we wszelkich sprawach przewidzianych w umowie o roboty budowlane., W nauce prawa administracyjnego...

VII SA/Wa 2680/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-28

Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] znak [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na ustawienie samojezdnego dźwigu budowlanego postanawia I. odrzucić skargę II. zwrócić...
budowlanego, o wysokości 17 m nad poziom terenu, tj. 254 m nad poziom morza, w miejscowości [...] gmina [...], województwo [...], w dniach od 20 czerwca do 31 sierpnia...

VII SA/Wa 55/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-16

ograniczeniom, które wyznaczają granice prawa własności, a są nimi przepisy ustawy, zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa., Organ wskazał...
., Następnie stwierdził, że konsekwencją istnienia lotniska jest ograniczenie możliwości wykorzystania terenu je otaczającego, a zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo lotnicze...

VII SA/Wa 1884/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-27

od rodzaju przeszkody, albowiem przeszkoda lotnicza musi mieścić się w zakresie definicji, zawartej w art. 87 ust. 2 Prawa lotniczego, a więc musi to być obiekt budowlany...
z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane...

VII SA/Wa 1565/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-15

. 127 § 3 k.p.a. oraz art. 205a ust. 1, art. 205b ust. 1 pkt 2, art. 209b ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 ze zm.) i art. 7 ust...
Prawo lotnicze - organ podkreślił, że ciężar udowodnienia, że uprawnienia pasażerów wynikające z rozporządzenia nie zostały naruszone, obciąża przewoźnika lotniczego...

I OSK 1344/16 - Wyrok NSA z 2018-04-25

lotniczych pierwszeństwa w ochronie wobec ochrony przyrodniczej na przedmiotowej nieruchomości. Z art. 87 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze wynika bowiem, że obiekty budowlane...
lotniczej., W uzasadnieniu wyroku wskazano, że Międzynarodowy Port Lotniczy im. [...] Sp. z o.o., na podstawie art. 82 pkt 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze...
1   Następne >   +2   6