Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

I OSK 1746/16 - Wyrok NSA z 2016-11-18

budowlanego. Postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie prowadzone są natomiast na podstawie przepisów Prawa budowlanego oraz kodeksu postępowania...
części pokrywa się z dyspozycją przepisu art. 95 Prawa budowlanego, dopuszczalnym jest wnioskowanie o zbliżonym charakterze tych dwóch rodzajów postępowań, w kontekście...

II SAB/Po 68/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-26

tj. o wykroczenie z art. 93 pkt 9b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane., W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż informacją publiczną jest każda wiadomość...
karne Prawa budowlanego., W dniu 7 grudnia 2009r. J. K., reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego G. W. wniósł skargę na bezczynność Sądu Rejonowego w K...

SA/Rz 1852/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-02

z dnia 7.07.1994r - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2000r, Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.). Szczególne uprawnienia powinni również posiadać niektórzy urzędnicy...
i terminu wniesienia odwołania. W decyzji organu I instancji podano, że rozwiązanie z nią stosunku pracy nastąpiło z mocy prawa i decyzja jest natychmiast wykonalna...

III SA/Wr 159/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-11-07

i, art. 35 i art. 36 k.p.a.; § 6 i § 12 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych; art. 12, art. 14, art. 16 ustawy Prawo budowlane...
prawem uprawnienia do pełnienia swojej funkcji i nie ma podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie. Pouczył przy tym skarżącą, że od postanowienia tego przysługuje...

IV SA/Po 33/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-14

, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz trybu postępowania przed tymi organami (Dz. U. Nr 136 poz. 707 z późn. zm., dalej: 'rozp.MON') - stwierdził niewłaściwość WSG...
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, i pismo Wnioskodawcy przekazał do rozpoznania Wojskowemu Komendantowi...

IV SA/Po 34/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-24

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz trybu postępowania...
budowlanych, a wniosek skarżącego przekazał do rozpoznania Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Z. G. (dalej: 'WKU')., W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawca wystąpił...

I OSK 2437/16 - Postanowienie NSA z 2017-04-27

naruszeniem prawa. W uzasadnieniu wskazano na następujący stan faktyczny i prawny:, Pismem z dnia [...] stycznia 2016 r. T. L. zwrócił się do Okręgowego Sądu...
przesłanki do skutecznego wniesienia skargi na bezczynność, ponieważ strona nie wyczerpała trybu przewidywanego w art. 52 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami...