Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

I SA/Rz 171/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-03-30

opodatkowaną podatkiem od nieruchomości uznaje się wolnostojące urządzenia przemysłowe. W myśl zaś art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz...
. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm., zwanej dalej Prawem budowlanym) poprzez urządzenia budowlane - należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym...

I SA/Rz 569/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-07

administracyjnych, zgodnie z którym, do uznania, że budowa budynku została zakończona nie jest niezbędne dopełnienie wymogów przewidzianych w prawie budowlanym. Powstanie obowiązku...
wskazanych w art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm., dalej: Prawo budowlane). Komentowany przepis stanowiąc...

II SA/Ol 405/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-06-15

przebudowywanego i nadbudowywanego obiektu., Skargę na tę decyzję wywiedli E. i R. R., zarzucając jej naruszenie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006...
w zakresie zachowania odległości od granicy z działką sąsiednią. Zatem projekt budowlany spełnia wszelkie wymogi wynikające z przepisów Prawa budowlanego. Ponadto...

II SA/Ol 653/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-12

, polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego, zatem należy traktować je jako urządzenia budowlane (art. 3 ust. 9 Prawa budowlanego). Budowa siedmiu miejsc...
postojowych nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia właściwemu organowi (art. 29 ust. 1 pkt 1 pkt 10, w związku z art. 30 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego). Dlatego...

II OSK 1235/21 - Wyrok NSA z 2021-08-05

natychmiastowej wykonalności., Organ odwoławczy wskazał, że przedstawiony przez inwestora projekt budowlany odpowiada prawu, tj. art. 11b, art. 11d ust. 1, w tym pkt 1 i 5...
'specustawą drogową', art. 12 ust. 7, art. 20 ust. 4 i art. 34 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego; przepisom rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej...

II OSK 2743/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o których mowa w art. 7 ustawy Prawo budowlane, jak wskazuje...
art. 9 Prawa budowlanego. Z przepisu tego wynika, że wniosek o odstępstwo składa organ architektoniczny do Ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane...

I SA/Rz 605/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-12

. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm., dalej: Prawo budowlane), który od tego dnia stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy...
z użyciem wyrobów budowlanych. Skoro definicja budynku z art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. charakteryzuje go poprzez odwołanie się do przepisów prawa budowlanego...

II SA/Ol 103/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-26

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) zwanej dalej: p.bud. oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego., Od tej decyzji...
, że złożone odwołanie pochodzi od podmiotu nie legitymującego się przymiotem strony w tym postępowaniu, gdyż ustawa Prawo budowlane określa w art. 28 ust. 2 pojęcie...

I SA/Rz 604/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-12

dotycząca podatku za lata 2014-2016 r.) z uwagi na dokonaną nowelizację art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm., dalej...
: Prawo budowlane), który od tego dnia stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej...

II SA/Ol 1178/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-11

'[...]'nałożył na '[...]'obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przez zweryfikowanie...
-usługowym przy ul. '[...]'. Do wniosku dołączono projekt budowlany i oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Starosta stwierdził...
1   Następne >   +2   +5   7