Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

II OPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-10-03

ust. 1 pkt 2 lub pkt 4 in fine ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.), a także art. 51 ust. 7 tej ustawy, jeżeli roboty...
oraz art. 51 ust. 7 w związku z art. 50 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 50 ust. 1 pkt 4 in fine ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz...

II OPS 2/13 - Uchwała NSA z 2013-12-16

Przepisami o planowaniu przestrzennym, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm...
.) w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) są przepisy obowiązujące w dacie orzekania przez organy...

II OPS 2/10 - Uchwała NSA z 2011-01-10

Przepis art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) nie stanowi podstawy do wydania decyzji...
nakładającej na inwestora obowiązek złożenia przewidzianego w art. 32 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...

II OPS 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Podkreślono, że nie można uzależniać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej od spełnienia...
kontroli przez organy administracji publicznej i jest podstawą do rozpoczęcia prac budowlanych., Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że szczególna doniosłość rozstrzygnięcia...

II OPS 2/16 - Uchwała NSA z 2017-02-27

zatwierdzenie podziału nieruchomości, zatwierdzenie projektu budowlanego), również w sferze prawa cywilnego. Z art. 12 ust. 4 specustawy drogowej wynika, że nieruchomości...
lutego 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2...

II OPP 1/06 - Postanowienie NSA z 2006-01-13

Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt II SA/Go 57/05 w sprawie ze skargi D. A. na postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie...
, że w lutym 2004r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga D. A. na postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

I OPP 124/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

I OSK 2305/14 ze skargi kasacyjnej [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 23 czerwca 2014 r...
. w sprawie o sygn. akt II SAB/Łd 56/14 ze skargi S. M. na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

II OPP 32/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-06

SAB/Kr 136/02 w przedmiocie odrzucenia skargi M. W.-S. na bezczynność Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych postanawia oddalić skargę...
może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sadowym...

III OPP 52/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-07

w sprawie ze skargi S.M. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę...
Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga podlega odrzuceniu., Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy...