Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

V SA/Wa 1733/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-18

, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny' ('Seminarium Prawa Budowlanego' 1987, nr 3, s. 62). W ocenie Sądu zaskarżona decyzja w sposób oczywisty narusza przepisy prawa...
w wysokości 9.716 zł. Wnioskodawczyni powoływała się na okoliczności towarzyszące utracie prawa do świadczeń rentowych oraz ograniczenie wysokości tych świadczeń od 1 sierpnia...

V SA/Wa 1734/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-18

. Nie chodzi tu bowiem o błędy w wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny' ('Seminarium Prawa Budowlanego' 1987, nr 3, s. 62). W ocenie Sądu...
w wysokości 9.716 zł. Wnioskodawca powoływał się na okoliczności towarzyszące utracie prawa do świadczeń rentowych oraz ograniczenie wysokości tych świadczeń od 1 sierpnia 2005 r...

I SA/Kr 1436/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-09

obszar użytków rolnych powyżej 1 hektara przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa...
do renty lub emerytury, albo nie posiada ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych., Powołane na wstępie podanie o umorzenie motywowane jest trudną sytuacją...

I SA/Kr 1553/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-24

ha, nie uzyskuje z tego tytułu żadnego dochodu, ani też nie ma dochodu z jakichkolwiek innych źródeł, nie posiada również prawa do świadczeń emerytalno-rentowych...
§ 1 k.p.a., o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, lecz z prawa tego nie skorzystała. Podkreślono nadto, że według posiadanych przez Kasę dokumentów...

I SA/Ol 403/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-29

z przebywaniem pod stałą opieką lekarza rodzinnego, a także wydatkami na zakup materiałów budowlanych w celu remontu obory., Z przedłożonych przez stronę dokumentów, oświadczeń...
za otrzymane wyposażenie strona zrzekła się prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód powstałych w wyniku działania zwierzyny leśnej za okres 5 lat., W wyniku...

V SA/Wa 1723/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-06

2013 r. skarżący nabył prawo do emerytury rolniczej od dnia 1 lipca 2013 r. Przyznane świadczenie było wypłacane w całości pomimo niezaprzestania prowadzenia...
minął prawie rok, Kasa ponownie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające mające na celu zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej aktualną sytuację materialno-bytową...

VIII SA/Wa 787/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

, uprawy polowe, łąki i pastwiska, zabudowę zagrodową w gospodarstwie rolnym. Z kolei działka [...] to teren lasów. Jak ustalono z oferty sprzedaży działek budowlanych wsi...
lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 2107 ze zm.) i art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

I SA/Ke 81/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-05-19

, nie pracował zawodowo, był zarejestrowany w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku., Organ ustalił, że wnioskodawca zamieszkiwał z partnerką, która pobierała świadczenie...
na ubezpieczenie społeczne rolników., W piśmie z 29 marca 2021 r. wnioskodawca wskazał, że w 2016 r. odziedziczył nieruchomość rolno-budowlaną o pow. 68 arów. W tym okresie prowadził...

I SA/Bk 418/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-30

dochodami miesięcznymi całego gospodarstwa domowego w kwocie 1993,07 zł i dużymi wydatkami w kwocie 1033,55 zł; brakiem dochodu matki, która jest zarejestrowana w PUP bez prawa...
fundament stwarza zagrożenie katastrofą budowlaną, snopowiązałka i ciągnik są w stanie bezużytecznym (ciągnik wyrejestrowany- dołączono potwierdzenie). Nieustalenie czynszu...

I GSK 205/21 - Wyrok NSA z 2021-09-22

(...).05.2013 r.)., Decyzją z dnia (...) lipca 2013 r. skarżący nabył prawo do emerytury rolniczej od dnia 1 lipca 2013 r. Przyznane świadczenie było wypłacane w całości...
. Nie wystarczy również ustalenie, że żona skarżącego ma ziemię rolną, która może zostać przekształcona na działki budowlane. Strony nie można bowiem zmuszać do tego aby pozbywała...
1   Następne >   2