Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 3987/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-12

prawa budowlanego należało bezwzględnie pozyskać w okresie wnioskowanym, podczas gdy przepis mówi o pozyskaniu stosownych dokumentów nie precyzując, kiedy i wskazując...
, że należy je pozyskać zgodnie z przepisami prawa budowlanego;, 2. uchybienie przepisom § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 12 lipca 2013 r., poprzez odmowę przyznania...

I GSK 1003/18 - Wyrok NSA z 2019-03-20

- w sytuacji, gdy na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń/decyzji;, - zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu...
przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń/decyzji; zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzonego...

II GSK 1516/11 - Wyrok NSA z 2012-10-30

nawet jako strona postępowania., Sąd nie dopatrzył się ponadto naruszenia przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię wskazanych w skardze przepisów Prawa budowlanego...
10 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006, Nr 156, poz.1118) i tym samym bezzasadnie przyjął, iż skarżąca powinna...

II GSK 2755/17 - Wyrok NSA z 2017-12-12

mieszkalnego. Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie przy ocenie kwestii budowy/rozbudowy budynku należy wziąć pod uwagę treść definicji formułowanych przez Prawo budowlane...
. ARiMR stwierdziła, że przedstawioną we wniosku inwestycję należy uznać za rozbudowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, natomiast tego zamierzenia nie można traktować...

II GSK 2243/14 - Wyrok NSA z 2016-03-17

i opinii organów administracji publicznej, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zaświadczenia, że w wymaganym prawem terminie nie wniesiono sprzeciwu...
., Stwierdził również, że przepis art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 dalej: prawo budowlane) wymienia enumeratywnie...

II GSK 1737/15 - Wyrok NSA z 2017-03-17

realizacji operacji. Inwestycja skarżącego dotyczyła procesu budowlanego a zatem zobowiązany był on dostarczyć pełną dokumentację wymaganą Prawem budowlanym, by organ mógł...
do oznaczenia działek, jak i prawa do dysponowania nimi na cele budowlane. Nie ma bowiem żadnej sprzeczności pomiędzy tym, że inwestycja przewidziana była na działce...

II GSK 88/14 - Wyrok NSA z 2015-03-03

r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) oraz na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów...
budowlane., W piśmie z [...] grudnia 2012 r. strona wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa i wskazała, że w przedmiotowej sprawie niewłaściwie zastosował...

I GSK 3208/18 - Wyrok NSA z 2019-01-24

, a są to pojęcia z zakresu prawa budowlanego, za uzasadnione uznał sięgnięcie do definicji zawartych w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1333 t.j....
obiektu budowlanego w zakresie przetwórstwa, pomocniczych lub zaplecza socjalnego., Sąd I instancji prawidłowo zastosował przytoczone w skardze kasacyjnej przepisy prawa...

V SA/Wa 2369/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W ocenie organu, dostarczone przez wnioskodawcę oświadczenie jest oryginałem, które powinno...
z dnia [...] marca 2014 r. wynikający z art. 30 ust. 2 prawa budowlanego. Wyjaśnił, iż oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostało sporządzone...

II GSK 675/10 - Wyrok NSA z 2011-07-06

do przepisów ustawy - Prawo budowlane rozbudowa obiektu budowlanego traktowana jest jako budowa. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podano, iż kosztem...
budynku mieszkalnego należy sięgnąć do wykładni systemowej. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) zawarta...
1   Następne >   +2   +5   +10   19