Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Ol 793/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-25

niejasności kompetencyjnych na budowach, po konfrontacji z normami prawa budowlanego. Jak wywodził NUCS, A. L. nie przedstawił żadnych faktów czy okoliczności potwierdzających...
wynikało, że strona prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w ramach...

I SA/Kr 389/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-21

lipca 1994r. Prawo budowlane (dalej także: ustawa Prawo budowlane). Poniesienie kosztów takich jak np. uzbrojenie techniczne działki, mimo iż dotyczyło gruntu, było związane...
do jego budowy., Zgodnie z art. 4 ustawy Prawo budowlane, każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...

I SA/Wr 939/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-04-02

', nie może przesądzać o kwalifikacji budynków i lokali z punktu widzenia zarówno prawa budowlanego, jak i prawa podatkowego. Skarżąca wskazała też, że całkowicie pominięto fakt...
, nie podejmując działań wyjaśniających, obecnie nie może zatem pomijać jednego z występujących określeń. W świetle prawa budowlanego lokale te nie miały charakteru lokali...

I SA/Kr 374/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-27

budowlanego winna być rozpatrywana w ścisłym związku z normą zawartą w art. 4 pkt 6, 7, 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a co za tym idzie usługi świadczone...
działalność gospodarczą 806 faktur VAT tytułem świadczenia usług budowlanych. Opis przedmiotu transakcji zawierał każdorazowo uszczegółowienie, iż wykonane usługi polegały...

I SA/Rz 43/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-26

prawami rzeczowymi, odpłatnymi lub nieodpłatnymi, składania oświadczeń o przyjęciu takich praw, użyczanie nieruchomości dowolnym podmiotom na cele budowlane, zarządu...
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust.4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane., Umowa została podpisana przez W. S. i W. C. bez udziału pełnomocników...

I SA/Rz 35/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-04-21

o przyjęciu takich praw, użyczanie nieruchomości dowolnym podmiotom na cele budowlane, zarządu i administrowania ww. udziałem w nieruchomościach,, - zawierania przedwstępnych...
zawarta m. in. w celu wykazania się przez dzierżawcę prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust.4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane...

I SA/Bd 401/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-13

- W. P.., Z przedłożonego dziennika budowy wynika, że nie posiada on: pieczęci organu administracji architektoniczno-budowlanego, numeru, daty wydania, nr pozwolenia...
. Pozycja C 'Kierownicy robót' zawiera wpis o treści rodzaj robót: roboty budowlane; tytuł zawodowy, imię, nazwisko: W. S.; numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień...

I SA/Bd 864/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-02-01

. i [...] S.A. oraz przejęcia wszelkich praw i obowiązków z umowy o roboty budowlane przez Stronę, w dniu [...] r. [...] S.A. wystawiła korekty do ww. faktur na rzecz Fundacji...
. W porozumieniu postanowiono, że w Strona przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy o roboty budowlane, na co wszystkie podmioty zawierające porozumienie wyraziły...

I SA/Sz 136/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-05-12

należny w łącznej kwocie [...]zł w związku z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% z tytułu sprzedaży usług budowlanych...
realizowanych na rzecz B. Sp. z o.o. z siedzibą w M. (dalej też 'B. '), P. J., W. i sprzedaży lokalu apartamentowego na rzecz R. P. oraz zakwestionował prawo podatnika do obniżenia...

I SA/Sz 49/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-03-25

nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym S. B. w kwocie [...]zł i w obrębie ewidencyjnym G. w kwocie [...]zł, które to grunty stały się mocy prawa własnością Skarbu...
Starosty [...] z dnia [...] września 2014 r., która dotyczyła projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Podał, że wydatki...
1   Następne >   +2   +5   +10   15