Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Gminy X

II SA/Gd 77/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-16

. prawo użytkowania wieczystego działek budowlanych (rzemieślniczych) oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu S. nr[...] o pow. 808 m- i nr [...] o pow. 822m-, o łącznej pow...
roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. R. na decyzję Naczelnika Gminy z dnia 6 czerwca 1989r., nr [...] w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego...

II OSK 815/09 - Wyrok NSA z 2009-08-18

do wykonania ze względu na obowiązujące przepisy prawa, np. techniczno-budowlane. Sąd zauważył, że bez odpowiedniego zagwarantowania ustalonymi liniami zabudowy...
naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię:, art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) poprzez...

II OSK 489/10 - Wyrok NSA z 2010-06-30

przy ul. [...] 7, 7a i 9. Budynek nr 7 znajduje się, na działce o nr ew. [...]. Regulacja ta, zdaniem skarżącego, zbyt daleko ingeruje, w prawo własności. Użyte w przepisie...
określenie 'dysharmoniczne' jest niejednoznaczne i nieprecyzyjne i nie powinno być używane w prawie miejscowym., Nadto pozostałe ustalenia planu dotyczące działki o nr ew...