Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

II OSK 311/13 - Wyrok NSA z 2013-04-25

. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700), zwanej dalej ustawą, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm...
wskazał, że z treści decyzji wojewody wynika, że inwestor spełnił wszystkie wymogi stawiane przez ustawę - Prawo budowlane, niezbędne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu...

II OSK 1282/14 - Wyrok NSA z 2014-07-30

. z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.), oraz art. 13 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r...
pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane, podkreślając że ww. ustawy nakładają na inwestora obowiązek przedłożenia aktualnego projektu dostosowanego do obowiązujących przepisów...

VII SA/Wa 1649/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-19

r. Nr 84 poz. 700), zwanej dalej ustawą, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 ze zm...
.) zwanej dalej Prawem budowlanym, art. 84 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, art. 85, art. 86 ust. 1 pkt 4, pkt 7, pkt 9, ust. 2, art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia...

VII SA/Wa 1928/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-23

. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.), który w związku z art. 15 ust. 1 ww. 'specustawy', ma zastosowanie...
w niniejszej sprawie i podał, iż inwestor spełnił wszystkie wymogi stawiane przez ustawę - Prawo budowlane, niezbędne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę...

VII SA/Wa 2359/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-24

.), oraz art. 156 § 1 pkt 2 kpa w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), oraz art. 13 ustawy...
pkt 6 specustawy przeciwpowodziowej oraz art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane, podkreślając że ww. ustawy nakładają na inwestora obowiązek przedłożenia...

VII SA/Wa 1583/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-04

nr [...] na odcinku O.-L.wraz z m. O. i L.może być realizowana z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane...
w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego; w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązków...

VII SA/Wa 2585/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-20

. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i ust. 3 Prawa budowlanego., W pkt. II. decyzji organ I instancji zatwierdził podział nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych...
specustawy, a projekt budowlany spełnia wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623), zwanej dalej 'Prawem budowlanym...

IV SA/Wa 422/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-03

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). W myśl art. 36a ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane istotne odstąpienie...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane., W uzasadnieniu decyzji Wojewoda podał, że w trakcie prowadzonego postępowania o zmianę decyzji o udzieleniu zezwolenia...

II OSK 339/13 - Wyrok NSA z 2014-02-25

. Uchylił w sentencji zaskarżonej decyzji zapis na stronie 17 w pkt 7:, 'Należy uwzględnić wszelkie warunki i normy wynikające z obowiązującego prawa budowlanego...
, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)', i orzekł w tym zakresie poprzez ustalenie...

II SAB/Bk 74/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-05

. o wygaszenie powyższej decyzji na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Wnioskodawcy ponieśli, iż inwestor nie prowadzi prac budowlanych, a przerwa, w budowie...
o pozwaniu na budowę na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W uzasadnieni skarżący wskazali, iż od dnia złożenia wniosku do chwili obecnej, organy nadzoru...
1   Następne >   +2   +5   +10   90